GMINA BRZEŹNICA

34-114 Brzeźnica , ul. Krakowska 109

powiat WADOWICE

 

ZP.271.68.2019

Brzeźnica, dnia 09.04.2019r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.1986 z późn. zm. ) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA”, które odbyło się w dniu 09.04.2019 r. o godzinie 10:30.

 

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania wynosi: 754.512,19 zł.

W terminie składania ofert w postępowaniu oferty złożyli:  

 

Numer ofertyFirma (nazwa) adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

zł.


Termin wykonania zamówienia

Aspekt środowiskowy tj. emisja spalin do środowiska

Warunki płatnościData i godzina złożenia oferty
1.


REMONDIS KRAKÓW Sp. z o.o.

ul. Półłanki 64

30-740
KRAKÓW

1.380.321,91

zgodnie z wymogami

SIWZ

- norma EURO 4

– 1 sam.

- Norma Euro 5 lub wyższa

- 5 sam.

30 dni09.04.2019 godz. 9.25

2.


P.U.K. „EMPOL”

Sp. z o.o.

Os Rzeka 133

34-451 TYLMANOWA

828.807,12

zgodnie z wymogami

SIWZ

- Norma Euro 5 lub wyższa

- 6 sam.

30 dni

09.04.2019

godz. 9.45

 

Data zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zamawiającego : 09.04.2019.


Uwaga ! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.


Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.  

 

Oryginał pisma > pobierz

 

 

 

Zamawiający – Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34 - 114 Brzeźnica, woj. Małopolskie

Postępowanie o udzielnie zamówienia: „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD

WŁAŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP.271.68.2019