Brzeźnica, dnia 17.04.2019

 

ZI.271.59.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

              

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zmian.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie wykonania :

 

Zadanie 1.  Remontu drogi gminnej Nr K470036 w miejscowości Łączany ul. Kolejowa w km 0+100 – 0+270 i 0+287 – 0+810

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy :

PRDM Wadowice Sp. z o.o. , Barwałd Dolny 76A, 34-124 KLECZA GÓRNA

Uzasadnienie wyboru :

1. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy :

 

 1. PRDM Wadowice Sp. z o.o. Barwałd Dolny 76A, 34-124 KLECZA GÓRNA
 2. Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc, 34-116 Spytkowice , Ul. Zamkowa 3
 3. EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5 32-400 Myślenice, Polanka 315

2. Zamawiający zastosował tzw. Procedurę odwróconą, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

3. Przy zastosowaniu kryteriów określonych w SIWZ przyznano ofertom następującą punktację :

 


Nr oferty


Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko, siedziba / adres/


Liczba   punktów za kryterium Cena –                 60 pkt


Punkty -

za   długość okresu gwarancji – 40 pkt


Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

1.

PRDM Wadowice Sp. z o.o.

Barwałd Dolny 76A

34-124 KLECZA GÓRNA

60,00 pkt.40,00 pkt.100,00 pkt.
2.


Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo-Mostowe „DROG-BUD”                       Franciszek Fryc

34-116 Spytkowice , Ul. Zamkowa 3

59,98 pkt.40,00 pkt.99,98 pkt.
3.


EUROVIA Polska S.A.

Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5

32-400 Myślenice

Polanka 315

46,68 pkt.40,00   pkt.86,68 pkt.

 

 1. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie dokonanej przez Komisję Przetargową, oferta jest ważna, spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.
 2. W postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 3. W postępowaniu przetargowym nie odrzucono żadnej oferty.

 

 

Zadanie 2.  Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr K470010 Nowe Dwory – Brzeźnica w km 0+248 – 0+267

 

Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy :

FHU WOLF Sylwester Warmuz , ul. Kalinowa 40, 34-114 BRZEŹNICA

 

Uzasadnienie wyboru :

 1. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy :
  1. BAU TECH GROUP Sp. z o.o. ul. Jana Kochanowskiego 30, 33-100 TARNÓW
  2. MOSTAR SP. z o.o. ul. Górnicza 5C , 39-400 TARNOBRZEG
  3. Firma Budowlana Q-BUD Janusz Kułach ul. Przyjaźni 78 A, 32-500 BALIN
  4. FHU WOLF Sylwester Warmuz, ul. Kalinowa 40, 34-114 BRZEŹNICA
 2. Zamawiający zastosował tzw. Procedurę odwróconą, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.
 3. Przy zastosowaniu kryteriów określonych w SIWZ przyznano ofertom następującą punktację :

 


Nr oferty


Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko, siedziba / adres/


Liczba punktów za kryterium Cena – 60 pkt


Punkty -

za długość okresu gwarancji – 40 pkt


Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

1.

BAU TECH GROUP Sp. z o.o.

33-100 TARNÓW

40,04 pkt.40,00 pkt.80,04 pkt.
2.

MOSTAR SP. z o.o.

39-400 TARNOBRZEG

51,72 pkt.40,00   pkt.91,72 pkt.
3.

Firma Budowlana Q-BUD

Janusz Kułach

32-500 BALIN

48,95 pkt.40,00   pkt.88,95 pkt.
4.

FHU WOLF Sylwester Warmuz

34-114 BRZEŹNICA

60,00 pkt.40,00   pkt.100,00 pkt.

 

 

 1. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie dokonanej przez Komisję Przetargową, oferta jest ważna, spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.
 2. W postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego Wykonawcy.
 3. W postępowaniu przetargowym nie odrzucono żadnej oferty.

 

Proszę o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informację przyjąłem dnia …. Podpis) faksem na numer 033 8792-092 , mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu/ maila.

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

 

Otrzymują :

 

 1. PRDM Wadowice Sp. z o.o. Barwałd Dolny 76A, 34-124 KLECZA GÓRNA
 2. Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo – Mostowe , „DROG-BUD” Franciszek Fryc 34-116  SPYTKOWICE, ul. Zamkowa 3
 3. EUROVIA Polska S.A. , 32-400 Myślenice - Polanka 315
 4. BAU TECH GROUP Sp. z o.o. , ul. Jana Kochanowskiego 30 , 33-100 TARNÓW
 5. MOSTAR SP. z o.o. , ul. Górnicza 5C 39-400 TARNOBRZEG
 6. Firma Budowlana Q-BUD, Janusz Kułach ul. Przyjaźni 78 A 32-500 BALIN
 7. FHU WOLF Sylwester Warmuz ul. Kalinowa 40 , 34-114 BRZEŹNICA
 8. a/a

 

Oryginał pisma >> pobierz