ZP.271.97.2019

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r, poz.1986 z późn. zm.)

 

 

   do postępowania nie stosuje się w/w przepisów - zamówienie poniżej 30.000 euro

           

I. Przedmiot zamówienia:

 

Urząd Gminy w Brzeźnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac związanych z oczyszczeniem rowów z namułu i ścięciem poboczy wzdłuż dróg na terenie gminy Brzeźnica.

Szacunkowa ilość rowów do renowacji – 10,0 km. (w tym około 70% robót do wykonania dużą koparką, a 30 % robót do wykonania mini koparką)

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Wspólny słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.10 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

 

II. Warunki wymagane od Wykonawców:

a) Posiadanie uprawnień do wykonania działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia

b) Posiadanie potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

III.   Termin realizacji zadania:    

- do 16.09.2019r.

    

     IV. Oferty należy składać:

Załączony formularz Nr 1 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie prac związanych z oczyszczeniem rowów z namułu i ścięciem poboczy wzdłuż dróg na terenie gminy Brzeźnica” do pokoju nr 6/ dziennik podawczy/ Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Brzeźnica, faksem (033) 879 20 92, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 09.05.2019r. do godziny 14.00

 

     V. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

     Stanowisko ds. Inwestycji Gminnych i Zamówień Publicznych – Pokój nr 35 Urzędu Gminy Brzeźnica ul. Krakowska 109 (II piętro) lub pod telefonem (033) 879 20 29 wew.51

 

VI. Zamawiający udzieli zamówienia:

Wykonawcy, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto określoną w Załączniku Nr 1. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

Załączniki do pobrania : 

 

1. Ofertapobierz

 

 

Z poważaniem,

Wójt Gminy Brzeźnica

mgr inż. Bogusław Antos