Ogłoszenie nr 510084068-N-2019 z dnia 29-04-2019 r.

 

Gmina Brzeźnica: Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie wykonania : Zadanie 1. Remontu drogi gminnej Nr K470036 w miejscowości Łączany ul. Kolejowa w km 0+100 – 0+270 i 0+287 – 0+810 Zadanie 2. Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr K470010 Nowe Dwory – Brzeźnica w km 0+248 – 0+267OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 524688-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Brzeźnica, Krajowy numer identyfikacyjny 53781700000000, ul. ul. Krakowska  109, 34-114  Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 033 879 20 92.
Adres strony internetowej (url): www.brzeźnica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych w zakresie wykonania : Zadanie 1. Remontu drogi gminnej Nr K470036 w miejscowości Łączany ul. Kolejowa w km 0+100 – 0+270 i 0+287 – 0+810 Zadanie 2. Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr K470010 Nowe Dwory – Brzeźnica w km 0+248 – 0+267

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.59.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac : Zadanie 1: „Remont drogi gminnej nr K470036 w miejscowości Łączany ul. Kolejowa w km 0+100 – 0+270 i 0+287 – 0+810” Roboty remontowe obejmują: - ścinanie poboczy, - frezowanie nawierzchni asfaltowej, -montaż geosiatki , - skropienie miedzy warstwowe, -wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej - 2 warstwy, -uzupełnienie poboczy frezem asfaltowym + powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową Zadanie 2 : „Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr K470010 Nowe Dwory - Brzeźnica w km 0+248 - 0+267” Roboty remontowe obejmują: - rozebraniu nawierzchni bitumicznej dojazdów - rozebranie pomostu drewnianego wraz z oporęczowaniem - oczyszczenie dźwigarów stalowych , stężeń i pomalowanie - ułożenie pomostu drewnianego z krawędziaków 14x10 i 10x10cm na dźwigarach - wykonanie krawężnika - odbojnicy z krawędziaków 14x14cm - wykonanie oporęczowania stalowego - obustronnie - uzupełnienie skarpy gruntem , wykonanie obrukowania na podsypce cem. -piaskowej - wykonanie obramowania umocnień skarp obrzeżami 30x8cm na podsypce cem. piask. - rozkucie korpusu przyczółka lewobrzeżnego (odpadającego betonu) śr. 5 cm - uzupełnienie miejsc po skutym betonie zaprawą nisko skurczową M-38 - rozebranie zniszczonego ubezp. dna cieku i ponowne ułożenie z elementów betonowych (dybli) - wykonanie nawierzchni bitumicznej na dojazdach gr. 5 cm - wykonanie nawierzchni bitumicznej na moście śr. grub.6cm z za zbrojeniem siatką do zbroj. naw. bitum.(przeciw spękaniom)- ścinanie poboczy, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: przedmiar robót – Rozdział IV do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania. Wykonawca może złożyć oferty częściowe w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV: 45233140-2, 45221119-9, 45111300-1

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA: Remontu drogi gminnej Nr K470036 w miejscowości Łączany ul. Kolejowa w km 0+100 – 0+270 i 0+287 – 0+810

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 260034.02
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: PRDM Wadowice Sp. z o. o.
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Adres pocztowy: Klecza Górna
Kod pocztowy: 34-124
Miejscowość: Barwałd Dolny
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 197998.17
Oferta z najniższą ceną/kosztem 197998.17
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 254515.67
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Remont mostu w ciągu drogi gminnej nr K470010 Nowe Dwory – Brzeźnica w km 0+248 – 0+267

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 113816.93
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: FHU WOLF Sylwester Warmuz
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: Brzeźnica
Kod pocztowy: 34-114
Miejscowość: Brzeźnica

Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 134584.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 134584.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 201710.14
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.