ZI.271.68.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

              

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z późn. zmian.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA”


Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy :

P.U.K. „EMPOL” Sp. z o.o. os Rzeka 133, 34-451 TYLMANOWA

 

Uzasadnienie wyboru :

 

1. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy :

  1. REMONDIS KRAKÓW Sp. z o.o. 30-740 KRAKÓW, ul. Półłanki 64
  2. P.U.K. „EMPOL”  Sp. z o.o.  os Rzeka 133,  34-451 TYLMANOWA

2. Zamawiający zastosował tzw. Procedurę odwróconą, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

3. Przy zastosowaniu kryteriów określonych w SIWZ przyznano ofertom następującą punktację :

 


Nr oferty


Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko, siedziba / adres/


Liczba

punktów za kryterium Cena –

60 pkt


Liczba punktów za kryterium aspekt środowiskowy – emisja spalin przez pojazdy przewidziane do realizacji zadania

18 pkt


Liczba punktów za kryterium – termin płatności faktury – 22 pkt

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

1.

REMONDIS KRAKÓW Sp. z o.o. 30-740 KRAKÓW,

36,03 pkt.17 pkt.22 pkt.75,03 pkt.
2.


P.U.K. „EMPOL” Sp. z o.o. os Rzeka 133,

34-451 TYLMANOWA

60,00 pkt.18 pkt.22 pkt.100,00 pkt.

 

  1. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie dokonanej przez Komisję Przetargową, oferta jest ważna, spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

  2. W postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

  3. W postępowaniu przetargowym nie odrzucono żadnej oferty.

 

Proszę o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informację przyjąłem dnia …. Podpis) faksem na numer 033 8792-092 , mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu/ e-maila.

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ustawy Pzp.

 

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

 

Oryginał pisma >> pobierz