RIM MGM ARIMR EU V2

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz.1986 z późn. zm. ) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 470044K w km 0+021,10 - 0+697,65  w miejscowości Sosnowice polegająca na utwardzeniu poboczy w celu wyznaczenia rowerowego szlaku turystycznego od Kościółka pw. NMP w Sosnowicach”, które odbyło się w dniu 06.05.2019 r. o godzinie 10:30.

 

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania wynosi:  601 373,89 zł.

 

W terminie składania ofert w postępowaniu oferty złożyli:  

 

Numer ofertyFirma (nazwa) adres Wykonawcy


Cena brutto oferty

zł.

Termin wykonania zamówienia

Warunki

płatności

Okres gwarancjiData i godzina złożenia oferty
1.


GEM Piotr Momot

Chrząstowice 60

34-114 BRZEŹNICA

675.564,31

zgodnie z wymogami

SIWZ

zgodnie z wymogami

SIWZ

84 miesiące06.05.2019 godz. 9.40
2.


FHU WOLF Sylwester Warmuz

ul. Kalinowa 40

34-114 BRZEŹNICA

528.289,59

zgodnie z wymogami

SIWZ

zgodnie z wymogami

SIWZ

84 miesiące06.05.2019

godz. 9.50

3.


„BRUK-SPEC” PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE  Mateusz Gancarczyk Śleszowice 70, 

34-210 ZEMBRZYCE

484.368,34

zgodnie z wymogami

SIWZ

zgodnie z wymogami

SIWZ

84 miesiące06.05.2019

godz. 9.55

 

Data zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zamawiającego: 06.05.2019r.

 

Uwaga ! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

 

Oryginał pisma >> pobierz

 

 


Zamawiający – Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34 - 114 Brzeźnica, woj. Małopolskie

Postępowanie o udzielnie zamówienia: „Przebudowa drogi gminnej nr 470044K w km 0+021,10 - 0+697,65  w miejscowości Sosnowice polegająca na utwardzeniu poboczy w celu wyznaczenia rowerowego szlaku turystycznego od Kościółka pw. NMP w Sosnowicach”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP.271.95.2019