Drukuj

 

RIM MGM ARIMR EU V2

 

Ogłoszenie nr 510113975-N-2019 z dnia 06-06-2019 r.

 

 

Gmina Brzeźnica: Przebudowa drogi gminnej nr 470044K w km 0+021,10 - 0+697,65 w miejscowości Sosnowice polegająca na utwardzeniu poboczy w celu wyznaczenia rowerowego szlaku turystycznego od Kościółka pw. NMP w Sosnowicach

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej', objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze", z wyłączeniem projektów grantowych

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 539504-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Brzeźnica, Krajowy numer identyfikacyjny 53781700000000, ul. ul. Krakowska  109, 34-114  Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 033 879 20 92.
Adres strony internetowej (url): www.brzeźnica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi gminnej nr 470044K w km 0+021,10 - 0+697,65 w miejscowości Sosnowice polegająca na utwardzeniu poboczy w celu wyznaczenia rowerowego szlaku turystycznego od Kościółka pw. NMP w Sosnowicach

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.95.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres robót obejmuje : - wykonanie kanalizacji deszczowej PP Fi 400 mm SN 8 dł. 651,65m - wykonanie przykanalików z rur PCW Fi 160 mm dł. 30 m - montaż studni rewizyjnych Fi 1000 mm - 21 szt - montaż studzienek ściekowych Fi 500 mm - 15 szt - wykonanie utwardzenia poboczy :1020,82m2 -podbudowa gr. 15 cm z kruszywa łamanego 31,5-63mm #podbudowa gr. 10 cm z kruszywa łamanego 0-31,5mm -nawierzchnia poboczy z kostki gr.8cm na podsypce cem. piask . - ułożenie krawężników 15x30cm na ławie betonowej z oporem - 680,55 m - ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm - 683,55 m - oznakowanie szlaku rowerowego

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45111300-1, 45232452-5, 45233162-2, 45236000-0

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
05/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 488921.86
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiebiorstwo Budowne "BRUK-SPEC" Mateusz Ganccarczyk
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: Zembrzyce
Kod pocztowy: 34-210
Miejscowość: Śleszowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 484368.34
Oferta z najniższą ceną/kosztem 484368.34
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 675564.31
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Oryginał pisma >> pobierz