Ogłoszenie nr 573207-N-2019 z dnia 2019-07-12 r.

 

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy: Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół i placówek w roku szkolnym 2019/2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, krajowy numer identyfikacyjny 70593273000000, ul. Krakowska  111 , 34-114  Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338792862, , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., , faks 338792862.
Adres strony internetowej (URL): www.brzeźnica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.brzeźnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

www.brzeźnica.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

www.brzeźnica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
1) Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt.12.2) SIWZ, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2188 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 123 z późn. zm.). 2) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów, dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
Adres:
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy ul. Krakowska 111, 34-114 Brzeźnica

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół i placówek w roku szkolnym 2019/2020
Numer referencyjny: GCUW.425.22.2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół i placówek, wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu, w roku szkolnym 2019/2020. 2) Za dowóz rozumie się dowóz uczniów z wyznaczonego przystanku w miejscu zamieszkania do szkół i placówek oraz odwóz uczniów ze szkół i placówek na wyznaczony przystanek w miejscu zamieszkania. 3) Dowóz uczniów do szkół i placówek będzie się odbywał w godzinach porannych, odwóz uczniów ze szkół i placówek w godzinach popołudniowych. 4) Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części opisane poniżej: • Część I: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do placówek w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. • Część II: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkoły w Wadowicach oraz do placówki w Kaczynie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. • Część III: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. • Część IV: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Krakowie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu.
II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV
60130000-8

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym, na zasadach określonych w Ustawie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień do ok. 10 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku zaistnienia konieczności dowozu ucznia zamieszkującego w miejscowości nieujętej dotąd w rozkładzie jazdy określonym przez Wykonawcę i Zamawiającego, w przypadku pojawienia się konieczności dowozu ucznia objętego dowozem do innej, niewskazanej w SIWZ szkoły/placówki lub w przypadku konieczności kontynuacji usługi.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek będzie potwierdzony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną przed dniem 15.08.2013 r. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.) lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane po dniu 15.08.2013 r. na podstawie i na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) posiadania doświadczenia; Warunek będzie potwierdzony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na regularnym (codziennym) dowozie uczniów niepełnosprawnych do szkół/placówek. - Przez jedną usługę rozumie się jedną umowę. - Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 „Wykaz usług”. - Usługi wykraczające poza wymagany charakter nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał zakres rzeczowy usług, wartości, daty wykonania i odbiorców wymienionych usług oraz załączył dokumenty określające, czy ww. usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – potwierdzających spełnienie warunku. - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek jw. może być spełniony przez Wykonawców wspólnie. b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Warunek będzie potwierdzony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w czasie wykonywania zamówienia co najmniej jednym środkiem transportu przeznaczonym i dostosowanym do dowozu uczniów niepełnosprawnych, posiadającym pasy bezpieczeństwa, dla każdej części z osobna: • Część I: pojazd winien posiadać minimum 4 miejsca siedzące, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna. • Część II: pojazd winien posiadać minimum 3 miejsca siedzące, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna. • Część III: pojazd winien posiadać minimum 1 miejsce siedzące, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna. • Część IV: pojazd winien posiadać minimum 1 miejsce siedzące, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna. - Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 „Wykaz sprzętu”. - Zamawiający wymaga od Wykonawców podania marki i numeru rejestracyjnego pojazdu, liczby miejsc siedzących oraz podstawy dysponowania wskazanym pojazdem. - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek jw. może być spełniony przez Wykonawców wspólnie. a) zgodnie z art. 22a ust. 1 Ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych; b) zgodnie z art. 22a ust. 2 Ustawy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; c) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. d) zobowiązane takie powinno szczegółowo określać m.in.: - podmiot trzeci udostępniający swoje zasoby; - Wykonawcę na rzecz którego udostępniane są zasoby; - nazwę zamówienia dla realizacji którego udostępniane są zasoby; - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą; e) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5; f) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; g) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy; h) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną przed dniem 15.08.2013 r. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 58 z późn. zm.) lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane po dniu 15.08.2013 r. na podstawie i na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE; b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem zakresu rzeczowego usług, wartości, dat wykonania i odbiorców wymienionych usług oraz załączeniem dokumentów określających, czy ww. usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, według załącznika nr 4 do SIWZ; c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami według załącznika nr 5 do SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. - W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu jw., na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ: - W przypadku podmiotów występujących wspólnie, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 Ustawy składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - Zamawiający dopuszcza złożenie jednego oświadczenia sporządzonego według załącznika nr 3 do SIWZ jedynie w przypadku podpisania go przez pełnomocnika wyznaczonego do reprezentowania Wykonawców, jeżeli z treści oświadczenia bezsprzecznie wynika, że oświadczenie woli dotyczy wszystkich członków konsorcjum. d) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika; e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; f) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Rok produkcji pojazdu którym będzie świadczona usługa20,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian postanowień umowy w zakresie przedmiotu umowy w następujących przypadkach: a) rozszerzenie lub zawężenie trasy: - w przypadku zmiany szkoły/placówki do których uczęszczają dzieci w trakcie roku szkolnego; - w przypadku rezygnacji z dowozu, zastąpienia jednego dziecka innym dzieckiem, którego podanie wpłynęło w trakcie realizacji zamówienia, bez względu na adres zamieszkania i adres placówki, do której dziecko będzie dowożone; - w przypadku zmiany adresu zamieszkania dzieci w trakcie roku szkolnego; b) zmiana częstotliwości kursów, liczby przewozów, terminów wykonywania usługi – w przypadku gdy jest to podyktowane obiektywnymi czynnikami niemożliwymi do przewidzenia (np. rezygnacja dziecka z dowozu); c) zawieszenie usług na czas określony, w szczególności w razie choroby dziecka, innych nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających uczęszczanie dziecka do szkoły. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci, ze względu na okoliczności których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom dowozu do szkół/placówek. 4. Wszelkie zmiany dokonane z naruszeniem zasady określonej w art. 144 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych są nieważne. 5. Zmiany danych dotyczących stron, innych osób wskazanych imiennie w umowie, nie będą traktowane jako zmiany umowy i będą dokonywane w formie jednostronnego oświadczenia strony, której zmiana dotyczy, złożonego na piśmie pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-07-22, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Część nr: 1Nazwa: Część I: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do placówek w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do placówek w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. ilość dowożonych uczniów - 4, w tym: -2 uczniów – dowóz od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.; -2 uczniów – dowóz od 2 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r. szczegółowy zakres rzeczowy: -dowóz uczniów będzie się odbywał dwa razy dziennie (dowóz i odwóz); -długość trasy dowozu i odwozu wynosi ok. 54 km dziennie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w dni uczęszczania uczniów do placówek (w tym 2 uczniów – placówka nieferyjna):
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-30
5) Kryteria oceny ofert:

 

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Rok produkcji pojazdu,którym będzie świadczona usługa20,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 2Nazwa: Część II: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkoły w Wadowicach oraz do placówki w Kaczynie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu.

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część II: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkoły w Wadowicach oraz do placówki w Kaczynie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. ilość dowożonych uczniów - 3, dowóz od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.; szczegółowy zakres rzeczowy: dowóz uczniów będzie się odbywał dwa razy dziennie (dowóz i odwóz);długość trasy dowozu i odwozu wynosi ok. 70 km dziennie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w dni uczęszczania uczniów do placówek:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:

 

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Rok produkcji pojazdu,którym będzie świadczona usługa20,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 3Nazwa: Część III: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część III: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu Ilość dowożonych uczniów - 1, dowóz od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.; szczegółowy zakres rzeczowy: dowóz ucznia będzie się odbywał dwa razy dziennie (dowóz i odwóz); długość trasy dowozu i odwozu wynosi ok. 26 km dziennie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w dni uczęszczania ucznia do placówki:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:

 

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Rok produkcji pojazdu,którym będzie świadczona usługa20,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Część nr: 4Nazwa: Część IV: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Krakowie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu

 

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część IV: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Krakowie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. ilość dowożonych uczniów - 1, dowóz od 2 września 2019 r. do 26 czerwca 2020 r.; szczegółowy zakres rzeczowy: dowóz ucznia będzie się odbywał dwa razy dziennie (dowóz i odwóz); długość trasy dowozu i odwozu wynosi ok. 60 km dziennie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w dni uczęszczania ucznia do placówki:
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-06-26
5) Kryteria oceny ofert:

 

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Rok produkcji pojazdu,którym będzie świadczona usługa20,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Załączniki do pobrania:

 

1. SIWZpobierz
1. 1Załączniki 1 - 6 SIWZpobierz
2. Wzór umowy dla części I Skawinapobierz
3. Wzór umowy dla części II Wadowice Kaczynapobierz
4. Wzór umowy dla części III Kalwariapobierz
5. Wzór umowy dla części IV Krakówpobierz