Ogłoszenie nr 510192910-N-2019 z dnia 12-09-2019 r.

 

Gmina Brzeźnica: Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w miejscowości Sosnowice

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 557862-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540123326-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Brzeźnica, Krajowy numer identyfikacyjny 53781700000000, ul. ul. Krakowska  109, 34-114  Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 033 879 20 92.
Adres strony internetowej (url): www.brzeznica.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.brzeźnica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w miejscowości Sosnowice

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.142.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz rozbudowa budynku szkoły o pomieszczenia sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym wraz z instalacjami, rozbiórka i budowa nowego szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe oraz rozbiórka i budowa nowego przyłącza gazu DN 32 PE. Inwestycja zlokalizowana przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej, na działce nr ewid.: 474/1 położonej w miejscowości Sosnowice, ul. Szkolna 1, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki, województwo małopolskie. 1 Przebudowa oraz rozbudowa budynku szkoły o salę gimnastyczną o powierzchni użytkowej 695,5m2 (w tym sala do ćwiczeń o powierzchni 513,9 m2 wymiary: 29,20 m x 17,60 m) oraz zaplecze socjalne i szatniowe) w tym, między innymi: - roboty konstrukcyjno – budowlane - roboty instalacyjne: ( instalacje : wod-kan, gazowa, centralnego ogrzewania, elektryczna, wentylacji mechanicznej, p.poż.) - przebudowa przyłącza wodociągowego - rozbiórka i budowa nowego szczelnego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe - rozbiórka i budowa nowego odcinka instalacji przyłączeniowej kanalizacji sanitarnej. - zakup i montaż instalacji przyzywowej dla niepełnosprawnych, systemu detekcji gazu, systemu nagłaśniającego sali oraz monitoringu - zakup i montaż infrastruktury towarzyszącej (bramki do piłki ręcznej, zestaw do siatkówki, kosze z tablicami, drabinki gimnastyczne, materace gimnastyczne, kozioł, odskocznia, skrzynia gimnastyczna, kotary, ławki - wyposażenie zaplecza szatniowego, stojaki rowerowe)

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45300000-0, 45331000-6, 45332000-3, 45332400-7, 45333000-0, 45100000-8, 45200000-9, 45400000-1, 45231400-9, 45310000-3, 45311100-1, 45312000-7, 32421000-0, 45314000-1, 32340000-8

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1810692.30
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Budowa Plus Tomasz Szybiak
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: ul. Św. Marcina 190 Marcyporęba
Kod pocztowy: 34-114
Miejscowość: Marcyporęba
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2189999.99
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2189999.99
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3118392.32
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.