Ogłoszenie nr 510203829-N-2019 z dnia 26-09-2019 r.

 

 

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy: Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół i placówek w roku szkolnym 2019/2020

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 573207-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 70593273000000, ul. Krakowska  111, 34-114  Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338792862, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 338792862.
Adres strony internetowej (url): www.brzeźnica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół i placówek w roku szkolnym 2019/2020

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

GCUW.425.22.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1) Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół i placówek, wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu, w roku szkolnym 2019/2020. 2) Za dowóz rozumie się dowóz uczniów z wyznaczonego przystanku w miejscu zamieszkania do szkół i placówek oraz odwóz uczniów ze szkół i placówek na wyznaczony przystanek w miejscu zamieszkania. 3) Dowóz uczniów do szkół i placówek będzie się odbywał w godzinach porannych, odwóz uczniów ze szkół i placówek w godzinach popołudniowych. 4) Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części opisane poniżej: • Część I: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do placówek w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. • Część II: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkoły w Wadowicach oraz do placówki w Kaczynie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. • Część III: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. • Część IV: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Krakowie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

Dodatkowe kody CPV: 60130000-8

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


CZĘŚĆ NR:
1   

NAZWA: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do placówek w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 44831.10
Waluta pl

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: PRZEWÓZ OSÓB Bartłomiej Brusik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Górna 36
Kod pocztowy: 34-108
Miejscowość: Frydrychowice
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 59122.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 59122.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 73006.40
Waluta: pl

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkoły w Wadowicach oraz do placówki w Kaczynie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 37177.00
Waluta pl

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: PRZEWÓZ OSÓB Bartłomiej Brusik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Górna 36
Kod pocztowy: 34-108
Miejscowość: Frydrychowice
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 38164.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 38164.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 46436.00
Waluta: pl

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 3   

NAZWA: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 27192.32
Waluta pl

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: TAXI OSOBOWE 1897 Stanisław Podobiński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Barbary 12/9
Kod pocztowy: 30-838
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 24064.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24064.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24064.00
Waluta: pl

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 4   

NAZWA: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Krakowie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 38239.20
Waluta pl

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: TAXI OSOBOWE 1897 Stanisław Podobiński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Barbary 12/9
Kod pocztowy: 30-838
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 33840.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 33840.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 37600.00
Waluta: pl

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.