ZP.271.280.2019 r

 

Brzeźnica: 07.10.2019 r.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)

 

Do postępowania nie stosuje się w/w przepisów - zamówienie poniżej 30.000 euro.

           

Urząd Gminy Brzeźnica, przyjmuje oferty cenowe na:

 

Usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacje odpadów zawierających azbest, z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Brzeźnica.

 

1. Warunki wymagane od Wykonawców.

  • Posiadają uprawnienia do wykonania działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia tj: decyzje zezwalające na prowadzenie działalności polegającej na zbieraniu i transporcie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest wydanych na podstawie ustawy z dnia 14.grudnia.2012 r, o odpadach ( Dz. U z 2019r, poz.701 ze zm.)

  • Posiadają potencjał   techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

  • Posiadają aktualną umowę zwartą ze składowiskiem na odbiór tego rodzaju opadów

 

2. Termin wykonywania - do dnia 29 listopada 2019r.

 

3. Oferty należy składać: wg. załączonego formularza do ogłoszenia, który należy wypełnić i przesłać na adres Urzędu Gminy Brzeźnica , faksem   33 8792092,

e- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 15.10.2019r do godz. 13.00

 

4. Bliższe informacje można uzyskać w :

Referacie Zamówień Publicznych i Inwestycji w Urzędzie Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica, ul. Krakowska 109   pok. nr 35 ( II piętro) lub pod telefonem 33 8792-029 wew.51

 

5. Zamawiający udzieli zamówienia.

Wykonawcy, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto , określoną w załączniku nr 1 za 1 tonę odbioru azbestu.

Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie   się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie o zaakceptowaniu oferty i dostarczeniu dokumentów wymienionych w załączniku nr 1

 

6. Po wyborze dostawcy z wybranym oferentem zostanie sporządzona umowa na usługi odbioru wraz z przygotowaniem do transportu, transport i utylizacje odpadów zawierających azbest, z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Brzeźnica.

7. Informacja o wyborze wykonawcy: zostaną zamieszczona na stronie internetowej Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl, wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony telefonicznie o podpisaniu umowy.

                                                                                               

Do wiadomości:

 

- tablica ogłoszeń

- a/a (załącznik nr 1, do pobrania w pok. nr.35)

 

 

Załączniki do pobrania: 

 

1. Oferta Cenowapobierz