Ogłoszenie nr 510224541-N-2019 z dnia 21-10-2019 r.

 

 

Gmina Brzeźnica: Remont drogi gminnej nr 470029K w km od 0+000 do km 0+400 i od km 1+725 do km 1+937 oraz remont obiektu mostowego w km 0+500 w miejscowości Nowe Dwory i Chrząstowice, Gmina Brzeźnica

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 598729-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Brzeźnica, Krajowy numer identyfikacyjny 53781700000000, ul. ul. Krakowska  109, 34-114  Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 033 879 20 92.
Adres strony internetowej (url): www.brzeźnica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont drogi gminnej nr 470029K w km od 0+000 do km 0+400 i od km 1+725 do km 1+937 oraz remont obiektu mostowego w km 0+500 w miejscowości Nowe Dwory i Chrząstowice, Gmina Brzeźnica

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.238.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest : „Remont drogi gminnej nr 470029k w km od 0+000 do km 0+400 i od km 1+725 do km 1+937 oraz remont obiektu mostowego w km 0+500 w miejscowości Nowe Dwory i Chrząstowice, gmina Brzeźnica” zadanie dofinansowane z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie obejmuje dwie części : -Zadanie Nr 1- „Remont drogi gminnej nr 470029K w km od 0+000 do km 0+400 w miejscowości Nowe Dwory i od km 1+725 do km 1+937 w miejscowości Chrząstowice, Gmina Brzeźnica” -Zadanie Nr 2 – „Remont obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej 470029K w km 0+500 w miejscowości Nowe Dwory, Gmina Brzeźnica” Opis do zadania Nr 1 - „Remont drogi gminnej nr 470029K w km od 0+000 do km 0+400 w miejscowości Nowe Dwory i od km 1+725 do km 1+937 w miejscowości Chrząstowice, Gmina Brzeźnica” Roboty remontowe obejmują: - mechaniczne ścinanie poboczy, - frezowanie nawierzchni asfaltowej , - wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej - warstwa wiążąca, - wykonanie nawierzchni z masy mineralno – asfaltowej - warstwa ścieralna, -utrwalenie poboczy klińcem + powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową - demontaż oraz montaż znaków drogowych. Opis do zadanie Nr 2 – „Remont obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej 470029K w km 0+500 w miejscowości Nowe Dwory, Gmina Brzeźnica” Zakres prac obejmuje : - rozebranie nawierzchni bitumicznej wraz z podbudową mostu i na dojazdach, - rozebranie pomostu drewnianego, - wymiana konstrukcji nitowanej mostu, - oczyszczenie konstrukcji stalowej mostu i pomalowanie - ułożenie pomostu drewnianego z krawędziaków – zaimpregnowanych poza terenem budowy, - uzupełnienie elementów poręczy stalowych, -odbudowa elementów betonowych poręczy (słupki), -wykonanie dolnej w-wy nawierzchni bitumicznej na moście i dojazdach, - wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni bitumicznej na moście i dojazdach z zazbrojeniem siatką wzmacniającą do nawierzchni bitumicznej, -uzupełnienie – zatarcie powierzchni przyczółków zaprawą niskoskurczową, -wykonanie obrukowania stożków brukiem na podsypce cementowo -piaskowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: przedmiar robót – Rozdział IV do SIWZ, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45221119-9

Dodatkowe kody CPV: 45111300-1, 45233220-7, 45233140-2

SEKCJA III: PROCEDURA

 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
CZĘŚĆ NR: 1   

NAZWA: Remont drogi gminnej nr 470029K w km od 0+000 do km 0+400 w miejscowości Nowe Dwory i od km 1+725 do km 1+937 w miejscowości Chrząstowice, Gmina Brzeźnica

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 208198.03
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: PRDM Wadowice Sp. z o.o.
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: Barwałd Dolny
Kod pocztowy: 34-124
Miejscowość: Klecza Górna
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 168274.95
Oferta z najniższą ceną/kosztem 168274.95
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 168886.13
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   

NAZWA: Remont obiektu mostowego w ciągu drogi gminnej 470029K w km 0+500 w miejscowości Nowe Dwory, Gmina Brzeźnica

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 342432.90
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: FHU WOLF Sylwester Warmuz
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: Brzeźnica
Kod pocztowy: 34-114
Miejscowość: Brzeźnica
Kraj/woj.: małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 374155.52
Oferta z najniższą ceną/kosztem 374155.52
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 598966.83
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 3%

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Oryginał Pisma >> pobierz