ZP.271.262.2020

 

Brzeźnica, dnia 03.11.2020r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając na podstawie art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeźnica”, które odbyło się w dniu 03.11.2020 r. o godzinie 12:00.


Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania wynosi: 2 446 740,00 zł.

 

W terminie składania ofert w postępowaniu oferty złożyli:

Numer oferty

Firma (nazwa) adres Wykonawcy

Cena brutto oferty zł

Termin wykonania zamówienia

Aspekt środowiskowy tj. emisja spalin do środowiska

Wysokość kary umownej

Warunki płatności

Data złożenia oferty

 

1.

 

P. U. K. „EMPOL”

Sp. z o.o.

Os Rzeka 133

34-451 Tylmanowa

 

2 262 463,92

zgodnie z wymogami

SIWZ

- Norma Euro 5 lub wyższa

- 6 sam.

2.500,00

zgodnie z wymogami

SIWZ

02.11.2020

 

Data zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zamawiającego: 03.11.2020.

 

Uwaga! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik nr 7 do SIWZ.

 

 


 

Zamawiający – Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34 - 114 Brzeźnica, woj. Małopolskie

Postępowanie o udzielnie zamówienia: „Świadczenie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeźnica”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP.271.262.2020