Zamawiający

Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta Gminy Brzeźnica

 


Adres:

Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Krakowska 109

34-114 Brzeźnica

Telefon: 33 879 20 29,

Fax: 33 879 20 92,

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Przedmiot zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu wewnętrznego w Gminie Brzeźnica w 2021 roku.

Zakres zadań objętych usługą:

 1. przeprowadzenie jednego zadania audytowego w 2021r.,
 2. weryfikacja czynności polegających na sprawdzeniu zaleceń wynikających z przeprowadzonego audytu w 2020 roku,
 3. opracowanie planu audytu na rok 2021, o którym mowa w art. 283 ustawy o finansach publicznych,
 4. sporządzenie pisemnego sprawozdania z przeprowadzonego zadania audytowego,
 5. sporządzenie rocznego sprawozdania z wykonania planu audytu wewnętrznego,
 6. prowadzenie akt bieżących składających się z dowodów zebranych w trakcie prowadzenia zadania audytowego oraz akt opracowań własnych audytora w celu rzetelnego udokumentowania przeprowadzonych czynności,
 7. analiza skutków i uchybień w trakcie prowadzonych czynności celem rekomendacji które przyczynią się do poprawnego funkcjonowania badanego obszaru,
 8. prowadzenie czynności doradczych w trakcie zadania audytowego.


Prowadzenie audytu wewnętrznego musi się odbywać zgodnie z przepisami w szczególności z ustawą o finansach publicznych (Dz. U. 2019 poz.869) oraz przepisami wykonawczymi oraz według standardów określonych przez Ministerstwo Finansów.

3. Wymagania stawiane Wykonawcy;


a. Osoba fizyczna spełniająca warunki określone w ustawie o finansach publicznych art. 286 (dz. U. z 2019 poz. 869) lub

b. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spełniająca warunki określone w ustawie o finansach publicznych art. 286 (dz. U. z 2019 poz. 869) lub

c. Podmiot działalności gospodarczej, który zatrudnia osoby spełniające warunki określone w ustawie o finansach publicznych art. 286 (dz. U. z 2019 poz. 869).

Wykonawca powinien mieć doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia tzn. w okresie ostatnich dwóch lat licząc od daty składania ofert przeprowadził dwa audyty wewnętrzne.

 

4. Termin wykonania zamówienia 01.01.2021r.- 31.12.2021r.

 

5. Wykaz dokumentów lub oświadczeń jaki musi złożyć wykonawca:

 

a. Oświadczenie o spełnieniu warunków o których mowa w art. 286 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2

b. Oświadczenie o spełnieniu warunków zgodnie z załącznikiem nr 3

c. Informacja o wykonanych audytach zgodnie z załącznikiem nr 4

 

6. Opis sposobu przygotowania oferty i termin składania:

 

Ofertę składa się w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza składanie oferty w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTY CENOWEJ oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Oferty należy składać do 29.12.2020r.do godz. 11.00

 

Złożona oferta powinna zawierać:

 

a) wypełniony formularz ofertowy -załącznik 1,

b) oświadczenia oraz informację o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru -załącznik nr 2 i nr 3,

c) informacja zgodnie załącznikiem nr 4

 

7. Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktu z zainteresowanymi:

 

Skarbnik Gminy: Anna Kawska

tel. (33) 879 20 29 wew. 27

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

8. Pozostałe informacje

 

a. Powyższe zapytanie ofertowe stanowić będzie integralną część umowy zawartej z wybranym w postępowaniu Oferentem.

b. Wykonawca określi cenę brutto, która będzie wynagrodzeniem ryczałtowym za realizację całego przedmiotu zamówienia.

 

Załączniki: pobierz

 

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
 2. Oświadczenia oferenta – załącznik nr 2 i nr 3
 3. Informacja o wykonanych audytach – załącznik nr 4