EU MAL PROW

 

 

!!! UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

 

 PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

 

 

ZP.271.18.2020

Brzeźnica, 4.02.2020r.

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Łączany”.

 

Zamawiający, Gmina Brzeźnica, informuje iż do w/w postępowania w dniu 4.02.2020 r. zostało złożone zapytanie. Na podstawie art. 38. ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt. 3, ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019r poz.1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na przesłane pytanie.

  1. „odnośnie pozycji 81.d.7 tj. Sadzenie drzew i krzewów liściastych form piennych na terenie płaskim w gruncie kat III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość: 0,5 m prosimy o określenie wysokości lub obwodu pnia drzew które mają zostać wsadzone”


Ad.1

Korona na wysokości 180/200

Obwód pnia 10 – 16 cm

Do każdego drzewa o wys. 180/200 cm założyć 3 szt. palików toczone impregnowane fi:8/10 cm wys. po wbiciu 200 cm, wiązanie taśmą do podwiązywania drzew szer. 4/5 cm.

 

Miejsce i termin składania ofert nie ulegają zmianie.

 


PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

 

Brzeźnica, 31.01.2020r.

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Łączany”

Zamawiający, Gmina Brzeźnica, informuje iż do w/w postępowania zostało złożone zapytanie. Na podstawie art. 38. ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt. 3, ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019r poz.1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na przesłane zapytanie.

 

  1. Proszę o wyjaśnienia dot. płyty, która ma być zamieszczona na obelisku z kamienia.

Zamawiający przewidział napis z liter 4-6 mm-napis takiej wielkości będzie całkowicie nieczytelny-prosimy o weryfikację wielkości liter. Ponadto znaczny wpływ na wycenę ma także kolor liter-złote, czy srebrne. Generalnie prosimy o podanie wstęgo teksu, który powinien się znaleźć na tablicy-to pozwoli określić szacunkowy koszt napisu.

 

 

Ad.1

Napis z liter o wysokości 10mm (ok. 200 liter).

Kolor liter – srebrny.

Zamawiający przekaże tekst do zamieszczenia, po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

 

W załączeniu skorygowany przedmiar robót >> pobierz

 

Miejsce i termin składania ofert nie ulegają zmianie.

 

 


 

Brzeźnica, 29.01.2020r.

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Zamawiający, Gmina Brzeźnica, informuje iż do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Łączany” na podstawie art. 38. ust. 1 pkt. 3, ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019r poz.1843 ze zm.) w dniu 29.01.2020 r. zostało złożone zapytanie.

 

ZAPYTANIE 1

  1. Proszę o wyjaśnienia dot. płyty, która ma być zamieszczona na obelisku z kamienia.

 

Zamawiający przewidział napis z liter 4-6 mm-napis takiej wielkości będzie całkowicie nieczytelny-prosimy o weryfikację wielkości liter. Ponadto znaczny wpływ na wycenę ma także kolor liter-złote, czy srebrne. Generalnie prosimy o podanie wstęgo teksu, który powinien się znaleźć na tablicy-to pozwoli określić szacunkowy koszt napisu.

 

Zamawiający przygotowuje odpowiedź, którą po opracowaniu niezwłocznie zamieści na stronie internetowej (www.brzeźnica.pl)

 


 

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

 

Brzeźnica, 27.01.2020r.

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Dotyczy: postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynkuw miejscowości Łączany”

 

Zamawiający, Gmina Brzeźnica, informuje iż do w/w postępowania zostało złożone zapytanie. Na podstawie art. 38. ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt. 3, ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019r poz.1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na przesłane zapytanie.

 

1. „odnośnie poz. 76.d.6 tj. Obelisk z kamienia naturalnego na nasypie z pamiątkową tablicą prosimy o określenie sposobu obróbek elementu (szlif, poler faza 3-4 mm), dodatkowych otworów, itp. Jeśli jest to, możliwe prosimy o udostępnienie zdjęcia / projektu obeliska.

 

Ad.1

Sposób obróbki - poler bez dodatkowych otworów. W załączeniu poglądowe zdjęcia obeliska. >> pobeirz

 

 

Miejsce i termin składania ofert nie ulegają zmianie.

 

 


 

Brzeźnica, 24.01.2020r.

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

 

Zamawiający, Gmina Brzeźnica, informuje iż do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Łączany” na podstawie art. 38. ust. 1 pkt. 3, ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019r poz.1843 ze zm.) w dniu 23.01.2020 r. zostało złożone zapytanie.

 

ZAPYTANIE 1

1. odnośnie poz. 76.d.6 tj. Obelisk z kamienia naturalnego na nasypie z pamiątkową tablicą prosimy o określenie sposobu obróbek elementu (szlif, poler faza 3-4 mm), dodatkowych otworów, itp. Jeśli jest to, możliwe prosimy o udostępnienie zdjęcia / projektu obeliska.

 

Zamawiający przygotowuje odpowiedź, którą niezwłocznie zamieści na stronie internetowej (www.brzeźnica.pl)

 

 


PYTANIA I ODPOWIEDZI DO PRZETARGU

 

 

ZP.271.18.2020

                                                                                                               Brzeźnica, 20.01.2020r.

 

Szanowni Wykonawcy,

 

Zamawiający, Gmina Brzeźnica, informuje iż do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Łączany” zostały złożone zapytania. Na podstawie art. 38. ust. 2 w związku z art. 38 ust. 1 pkt. 3, ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019r poz.1843 ze zm.) Zamawiający przekazuje odpowiedzi na przesłane pytania.

 

ZAPYTANIE 1

 

1. Czy Zamawiający dopuści urządzenia fitness wykonane w całości ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, a siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej?

Ad.1

TAK. Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych pod względem:

  1. charakteru użytkowego (tożsamość zastosowania i funkcji),
  2. parametrów dotyczących bezpieczeństwa użytkowania,
  3. wymogów dotyczących dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,
  4. zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych,

oraz gwarantujących realizację robót i uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentach przetargowych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, zobowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego materiały i rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

 

ZAPYTANIE 2

 

1.Projekt budowlany TOM I zawiera informację, że należy zamontować 9szt ławek-wg przedmiaru jest 11 szt.-jaka jest prawidłowa ilość?

Ad.1

Prawidłowa ilość to 11 szt.

 

2. Na planie PZT nie ma wskazanego miejsca posadowienia zestawu integracyjnego i zestawu sprawnościowego wraz z obszarami bezpieczeństwa -poz. 74 i 75 przedmiaru robót. Czy te zestawy wchodzą w zakres zamówienia?

W którym miejscu należy je zamontować? Zawarta przedmiarze i SIWZ nawierzchnia bezpieczna zabezpiecza przed upadkiem z wysokości 1,5m.Czy Zamawiający ma świadomość, że projektowane urządzenia mają różne wysokości upadkowe i projektant powinien przewidzieć różne grubości nawierzchni? Zadaniem wykonawcy jest wycena prac budowlanych-nie natomiast weryfikacja projektu pod kątem zgodności z obowiązującymi normami.

Ad.2

Zestawy poz. 74 i 75 wchodzą w zakres zamówienia, należy uwzględnić nawierzchnię bezpieczną z płyt SBR grub. 75mm. W załączeniu rys. PZT-O1 przedstawiający rozmieszczenia obiektów małej architektury.

 

3. Na rysunku przekrojowym str. 7 projektu budowlanego TOM I- są inne warstwy podbudowy, inne grubości-niż w przedmiarze robót, a na rysunku str. 23 TOM II jeszcze inne-proszę o potwierdzenie, które warstwy są prawidłowe?

Ad.3

Konieczne do wykonania warstwy podbudowy należy przyjąć zgodnie z przedmiarem robót.

 

4. Projekt budowlany TOM II-czy poz. 41 palisady odpowiada rzeczywistym ilościom, które trzeba zamontować ? Ponadto palisada wskazana w SIWZ i przedmiarze jest inna niż ta na rysunkach.

Ad.4

Należy przyjąć palisadę wskazaną w załączonym skorygowanym przedmiarze robót.

 

5. Na rysunku str. 21 TOM II-pojawia się oznaczenie stopni Libet Trawertyn Grigio-nie ma takiej pozycji w przedmiarze-w przedmiarze w poz. 44-wskazane jest wykonanie schodów z kostki kolorowej klasycznej. Proszę o jednoznaczne wskazanie z czego mają być schody-ewentualnie korektę przedmiaru robót.

Ad.5

Należy przyjąć stopnie Trawertyn Grigio ( lub równoważne) wskazane w załączonym skorygowanym przedmiarze robót.

 

6. Na tym samym rysunku jest także oznaczenie nr 6-nawierzchnia z grysu granitowego-czy ta nawierzchnia została ujęta w poz. 26-27 przedmiaru robót?

Ad.6

Nawierzchnia z grysu granitowego została ujęta w przedmiarze robót.

 

7. Ogrodzenie-TOM III- ogrodzenie ma mieć wysokość panel 130 cm plus podmurówka (projekt), czy panel  153cm plus podmurówka(przedmiar).Ponadto dalej w projekcie str.6 jest rysunek ogrodzenia wys.130 cm-nie zawierającego podmurówki.

Ad.7

Należy przyjąć ogrodzenie z podmurówką zgodnie z załączonym skorygowanym przedmiarem robót.

 

8. Ogrodzenie TOM III- na rysunku str. 5 projektu oznaczone są odcinki ogrodzenia pochodzącego z demontażu. Czy w związku z tym Wykonawca oprócz nowego ogrodzenia ma zamontować część ogrodzenia pochodzącego z rozbiórki? Jeśli tak-to ile mb.

Ad.8

Ogrodzenie pochodzące z demontażu nie będzie montowane.

 

9. Zieleń-TOM IV-czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew?

Ad.9

Pozwolenie na wycinkę drzew jest po stronie Zamawiającego.

 

10. W SIWZ w zakresie robót do wykonania jest montaż rur ochronnych dzielonych A110 PS- brak takiej pozycji w przedmiarze-w przedmiarze są natomiast rury PE 32- 32mb-nie ma o nich mowy w zakresie prac SIWZ. Proszę o doprecyzowanie-ewentualnie wskazanie ile mb rur A110PS należy zamontować.

Ad.10

Poz. 6 przedmiaru robót brzmi „Rury ochronne (osłonowe) z tworzywa na rurociąg wodny PE 32” tzn. iż należy założyć rury osłonowe A110PS na rurociąg wodny z rur PE 32 mm

 

11. Proszę o podanie wielkości obeliska, który należy zamontować.

Ad.11

Obelisk 120x80x40 cm to kamień naturalny z piaskowca, napis (ok. 200 liter 4-6 mm) wygrawerowany na płycie kamiennej granitowej o wymiarach ok 60cm x 40cm x 3cm, zamontowanej do obelisku.

 

12.W związku z pojawiającymi się rozbieżnościami proszę o potwierdzenie, że zakres prac spójny jest z SIWZ i przedmiarem (te dwa dokumenty są zgodne).

Ad.12

Przedmiar robót został skorygowany.

Jednocześnie informujemy iż z zgodnie z zapisami SIWZ z uwagi na ryczałtowy charakter zamówienia cena oferty winna obejmować wszelkie roboty i prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przy czym dokumenty te należy traktować łącznie. Przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji służą do uzupełnienia opisu przedmiotu zamówienia i nie stanowią jedynej podstawy do sporządzenia kosztorysu ofertowego.

 

 

Załączniki po zmianach do pobrania : 

 

1. SIWZpobierz
2. Plan ZT Mała architekturapobierz
3. Załącznik nr 11 do SIWZ Przedmiar robótpobierz

 

 

 


Brzeźnica, 20.01.2020r.

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w celu umożliwienia zaznajomienia się z przedmiotem zamówienia oraz przygotowania właściwej oferty przedłuża termin składania ofert z dnia 24.01.2020r. na dzień 07.02.2020r. o godz.10:00.

 

Termin otwarcia ofert na dzień 07.02.2020r. o godz. 10:30 w budynku administracyjnym Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, pok. nr 3 /parter - sala konferencyjna/.

 

Ogłoszenie nr 540010873-N-2020 z dnia 20-01-2020 r.

 

Brzeźnica:


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

 

Numer: 501627-N-2020
Data: 09/01/2020

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Gmina Brzeźnica, Krajowy numer identyfikacyjny 53781700000000, ul. ul. Krakowska  109, 34-114  Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 033 879 20 92.
Adres strony internetowej (url): www.brzeznica.pl

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV. Procedura
Punkt: 6.2 Informacje administracyjne
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-01-24, godzina: 10:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2020-02-07, godzina: 10:00,

 

 


PYTANIA DO PRZETARGU

 

ZP.271.18.2020

                                                                                                              Brzeźnica, 15.01.2020r.

 

Szanowni Wykonawcy,

Zamawiający, Gmina Brzeźnica, informuje iż do postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Łączany” w dniu 14.01.2020 r. zostały złożone zapytania. Na podstawie art. 38. ust. 1 pkt. 3, ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2019r poz.1843 ze zm.)

 

ZAPYTANIE 1

 

  1. Czy Zamawiający dopuści urządzenia fitness wykonane w całości ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo, a siedziska i oparcia ze stali nierdzewnej?

 

ZAPYTANIE 2

 

1. Projekt budowlany TOM I zawiera informację, że należy zamontować 9szt ławek-wg przedmiaru jest 11 szt.-jaka jest prawidłowa ilość?

2. Na planie PZT nie ma wskazanego miejsca posadowienia zestawu integracyjnego i zestawu sprawnościowego wraz z obszarami bezpieczeństwa -poz. 74 i 75 przedmiaru robót. Czy te zestawy wchodzą w zakres zamówienia?

W którym miejscu należy je zamontować? Zawarta przedmiarze i SIWZ nawierzchnia bezpieczna zabezpiecza przed upadkiem z wysokości 1,5m.Czy Zamawiający ma świadomość, że projektowane urządzenia mają różne wysokości upadkowe i projektant powinien przewidzieć różne grubości nawierzchni? Zadaniem wykonawcy jest wycena prac budowlanych-nie natomiast weryfikacja projektu pod kątem zgodności z obowiązującymi normami.

3. Na rysunku przekrojowym str. 7 projektu budowlanego TOM I- są inne warstwy podbudowy, inne grubości-niż w przedmiarze robót, a na rysunku str. 23 TOM II jeszcze inne-proszę o potwierdzenie, które warstwy są prawidłowe?

4. Projekt budowlany TOM II-czy poz. 41 palisady odpowiada rzeczywistym ilościom, które trzeba zamontować ? Ponadto palisada wskazana w SIWZ i przedmiarze jest inna niż ta na rysunkach.

5. Na rysunku str. 21 TOM II-pojawia się oznaczenie stopni Libet Trawertyn Grigio-nie ma takiej pozycji w przedmiarze-w przedmiarze w poz. 44-wskazane jest wykonanie schodów z kostki kolorowej klasycznej. Proszę o jednoznaczne wskazanie z czego mają być schody-ewentualnie korektę przedmiaru robót.

6. Na tym samym rysunku jest także oznaczenie nr 6-nawierzchnia z grysu granitowego-czy ta nawierzchnia została ujęta w poz. 26-27 przedmiaru robót?

7. Ogrodzenie-TOM III- ogrodzenie ma mieć wysokość panel 130 cm plus podmurówka (projekt), czy panel  153cm plus podmurówka(przedmiar).Ponadto dalej w projekcie str.6 jest rysunek ogrodzenia wys.130 cm-nie zawierającego podmurówki.

8. Ogrodzenie TOM III- na rysunku str. 5 projektu oznaczone są odcinki ogrodzenia pochodzącego z demontażu. Czy w związku z tym Wykonawca oprócz nowego ogrodzenia ma zamontować część ogrodzenia pochodzącego z rozbiórki? Jeśli tak-to ile mb.

9. Zieleń-TOM IV-czy Zamawiający dysponuje pozwoleniem na wycinkę drzew?

10. W SIWZ w zakresie robót do wykonania jest montaż rur ochronnych dzielonych A110 PS- brak takiej pozycji w przedmiarze-w przedmiarze są natomiast rury PE 32- 32mb-nie ma o nich mowy w zakresie prac SIWZ. Proszę o doprecyzowanie-ewentualnie wskazanie ile mb rur A110PS należy zamontować.

11. Proszę o podanie wielkości obeliska, który należy zamontować.

12.W związku z pojawiającymi się rozbieżnościami proszę o potwierdzenie, że zakres prac spójny jest z SIWZ i przedmiarem (te dwa dokumenty są zgodne).

 

Zamawiający przygotowuje odpowiedzi, które po opracowaniu niezwłocznie zamieści na stronie internetowej (www.brzeźnica.pl)

 

 

 

 


 

 

Ogłoszenie nr 501627-N-2020 z dnia 2020-01-09 r.

 

Gmina Brzeźnica: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Łączany


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brzeźnica, krajowy numer identyfikacyjny 53781700000000, ul. ul. Krakowska  109 , 34-114  Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 033 879 20 92.
Adres strony internetowej (URL): www.brzeznica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.brzeznica.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.brzeznica.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Osobiście , za pośrednictwem gońca, kuriera lub za pośrednictwem operatora pocztowego.
Adres:
Urząd Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica , ul. Krakowska 109

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Łączany
Numer referencyjny: ZP.271.18.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Inwestycja pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Łączany” zlokalizowana jest na działce o nr ewid.: 584 położonej w miejscowości Łączany, ul. Krakowska 20, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki, województwo małopolskie. Zakres robót obejmuje wykonanie: 1. Droga dojazdowa p. poż. z kostki betonowej 1.1. Wykonanie koryta z wywozem gruntu 1.2. Warstwy odsączające grub. 10 cm z piasku w korycie 1.3. Wykonanie podbudowy grub. 41 cm z kruszywa łamanego 1.4. Wykonanie ławy pod krawężniki z betonu 1.5. Ułożenie krawężników betonowych wystających 15x30 cm 1.6. Ułożenie krawężników betonowych wtopionych 12x25 cm 1.7. Ułożenie kostki brukowej betonowej o wym. 20/20/8 i 30/20/8 , na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm 2. Chodniki z obrzeżami, utwardzone kruszywem mineralnym 2.1. Wykonanie koryta głęb. 0,6 m z wywozem gruntu 2.2. Ułożenie geowłókniny separacyjnej 2.3. Montaż rur ochronnych dzielonych A110 PS 2.4. Wykonanie podbudowy grub. 15 cm z kruszywa łamanego 2.5. Wykonanie ławy pod obrzeża z betonu B15 2.6. Obramowania chodników z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 10/10/8 cm 2.7. Nawierzchnia z grysu granitowego o granul. 0/4 mm, grubość po zagęszczeniu 15 cm 3. Nasyp ze schodami terenowymi i plac przed nasypem 3.1. Formowanie i zagęszczanie nasypów 3.2. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 3.3. Ułożenie geowłókniny separacyjnej 3.4. Warstwy odsączające grub. 10 cm z piasku 3.5. Wykonanie podbudowy grub. 15 cm z kruszywa łamanego 3.6. Wykonanie ławy pod obrzeża z betonu B15 3.7. Obramowania chodników z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 10/10/8 cm 3.8. Palisady betonowe kolorowe 150*150/800 mm na ławie betonowej 3.9. Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm 3.10. Ułożenie kostki brukowej betonowej grub. 6 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm 3.11. Ułożenie kostki brukowej betonowej grub. 6 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm 4. Ogrodzenie terenu 4.1. Rozebranie ogrodzeń wzdłuż wszystkich nieruchomości sąsiednich 4.2. Podmurówka prefabrykowana wys. 20 cm - deska betonowa ogrodzenia 239x20 cm typu Ramka, łączniki deski proste, narożne i końcowe 4.3. Montaż ogrodzenia systemowego ZN+PVC wys. 1,53 m 4.4. Osadzenie stalowych ZN+PVC bram 2-skrzydłowych rozwieranych wys. 1,73 m, szer. 4,0 m 4.5. Montaż furtki stalowej ZN+PVC wys. 1,73 m, szer. 1,50 m w osi słupków 4.6. Remont słupów bramowych (nakrywy z kamienia naturalnego, ściany z tynku silikonowego) oraz bramy 5. Nawierzchnia bezpieczna z płyt SBR 5.1. Wykonanie koryta z wywozem gruntu 5.2. Warstwy odsączające grub. 10 cm z piasku w korycie 5.3. Wykonanie podbudowy grub. 20 cm z kruszywa łamanego 5.4. Wykonanie ławy pod obrzeża z betonu B15 5.5. Obrzeża elastyczne osadzone na betonie 5.6. Nawierzchnie bezpieczne z płyt SBR grubości 45 mm 6. Montaż małej architektury 6.1. Montaż stołu betonowego do tenisa stołowego z wyposażeniem – 1 kpl 6.2. Montaż stolika betonowego do szachów – 1 kpl 6.3. Montaż ławki Aura lub równoważna z oparciem dług. 182 cm, szer.71 cm, wys. 81 cm (konstrukcja ze stali nierdz., fund. betonowe) – 11szt. 6.4. Montaż koszy na odpadki z wykonaniem fundamentu - kosz Tubus 03.053 lub równoważny – 3 szt. 6.5. Montaż stojaka na rowery z wykonaniem fundamentu - stojak na rowery SR-06 lub równoważny – 1 szt. 6.6. Siłownia zewnętrzna - ławeczka do mięśni brzucha CX-14 – 1 szt. - rowerek – 1 szt. - podwójny biegacz – 1 szt. - podwójne wyciskanie nóg – 1 szt. - podwójne wyciskanie siedząc – 1 szt. - poręcze gimnastyczne – 1 szt. 6.7. Zestaw integracyjny z obszarem bezpieczeństwa – 1 kpl 6.8. Zestaw sprawnościowy z obszarem bezpieczeństwa – 1 kpl 6.9. Obelisk z kamienia naturalnego na nasypie z tablicą pamiątkową – 1 kpl 7. Tereny zielone 7.1. Dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej 7.2. Wykonanie trawników z nawożeniem 7.3. Sadzenie drzew i krzewów liściastych 7.4. Pielęgnacja przez okres 12 m-cy drzew, krzewów i trawnika 3.1 Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: a) dokumentacja projektowa w tym decyzja pozwolenia na budowę ( nr 36/2018) i zgłoszenie robót załącznik nr 9 do SIWZ b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 10 do SIWZ c) Przedmiar robót – z zastrzeżeniem, że ma on jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia - załącznik nr 11 do SIWZ Dodatkowe uwagi zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia: Przy kalkulowaniu oferty należy uwzględnić: d) zorganizowanie zaplecza budowy, - staranne zabezpieczenie placu budowy, e) utylizację wszelkich zbędnych materiałów, f) obsługę geodezyjną, g) wykonanie mapy inwentaryzacji powykonawczej, h) wykonawca po wykonaniu wszystkich robót doprowadzi zarówno teren budowy jak i drogi dojazdowe do stanu pierwotnego.

II.5) Główny kod CPV: 45111291-4
Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV
45233200-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-05-29

 

Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
   2020-05-29


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów — inne dokumenty. Wykonawca musi wykazać co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 250 000,00 PLN (brutto). Określenie „roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia" oznacza : wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w tym np.: - wykonania chodnika lub ścieżki lub placu lub drogi z kostki betonowej - wykonania ogrodzenia terenu, - montażu małej architektury (np. ławek, siłowni zewnętrznych, urządzeń zabawowych) - Wykaz wykonanych robót budowlanych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ. b) dysponuje lub będzie dysponował następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług: - co najmniej 1 osobą (kierownikiem robót) posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z uprawnieniami budowlanymi: do kierowania robotami budowlanymi na stanowisku Kierownika budowy - posiadającego uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiedni kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 ze zm.). - Zakres wykonywanych przez niego czynności, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia .

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że: a) wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów — inne dokumenty. Wykonawca musi wykazać co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości min. 250 000,00 PLN (brutto). Określenie „roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia" oznacza : wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w tym np.: - wykonania chodnika lub ścieżki lub placu lub drogi z kostki betonowej - wykonania ogrodzenia terenu, - montażu małej architektury (np. ławek, siłowni zewnętrznych, urządzeń zabawowych) - Wykaz wykonanych robót budowlanych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ. b) dysponuje lub będzie dysponował następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług: - co najmniej 1 osobą (kierownikiem robót) posiadającą prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z uprawnieniami budowlanymi: do kierowania robotami budowlanymi na stanowisku Kierownika budowy - posiadającego uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2014 poz. 1278 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiedni kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 ze zm.). - Zakres wykonywanych przez niego czynności, z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty – zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym ofertę. 2) Wraz z ofertą należy złożyć: a) Potwierdzenie wniesienia wadium, poprzez: - kopię przelewu bankowego, jeżeli wadium wnoszone jest w pieniądzu, - jeżeli wadium wnoszone jest w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b) ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 z późn. zm.) – oryginał dokumentu dołączony do oferty; b) Oświadczenia w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 oraz załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy ofertę podpisuje upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy) określające jego zakres. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza, d) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie), ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której wynikać będzie przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł. /słownie : dziesięć tysięcy złotych 00/100/ 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach, o których mowa w art. 45 ust. 6 Pzp: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 8.3. lit. b) - e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji: 4.1. jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 4.2. jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego, tj.: Gmina Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109, Bank Spółdzielczy Brzeźnica, Nr 63 8112 0008 0000 0358 2000 0050. Kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego zaleca się złożyć wraz z ofertą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

 

KryteriaZnaczenie
Cena za całość zamówienia60,00
Okres gwarancji40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany zostały określone w projekcie Umowy - Załącznik nr 8 do SIWZ

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-01-24, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Załączniki do pobrania :

 

1. SIWZpobierz
2. Załączniki od 1 do 11pobierz