ZP.271.338.2019

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843) Wójt Gminy Brzeźnica reprezentujący Zamawiającego – Gminę Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2019/S 224-549878 na zamówienie pn. „ŚWIADCZENIE USŁUGI ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI ZAMIESZKAŁYCH NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY BRZEŹNICA” zamawiający zgodnie z art. 91 ust. 1 w/w ustawy dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez :

 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych

„EMPOL” Sp. z o.o.

os Rzeka 133,

34-451 TYLMANOWA

 

Łączna cena wykonania zamówienia (iloczyn ceny jednostkowej brutto za 1 Mg odpadów komunalnych oraz szacowanej ilości odpadów w Mg) wynosi : 2 128 056,84 złotych brutto, słownie : dwa milionysto dwadzieścia osiem tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych 84/100

 

Uzasadnienie wyboru :

 

  1. Wybrana oferta spełnia wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z kryteriami oceny oferta otrzymała 100 punktów i stanowi najkorzystniejszą ofertę.

  2. Przy zastosowaniu kryteriów określonych w SIWZ przyznano ofercie następującą punktację :

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko, siedziba / adres/

 

Liczba   punktów za kryterium Cena – 60 pkt

 

Liczba punktów za kryterium aspekt środowiskowy – emisja spalin przez pojazdy przewidziane do realizacji zadania

20 pkt

 

 

Liczba punktów za kryterium – kara umowna za nieterminowa usługę odbioru odpadów – 20 pkt

 

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

1.

 

P.U.K. „EMPOL” Sp. z o.o.  os Rzeka 133, 34-451 TYLMANOWA

 

60,00 pkt.20 pkt.20 pkt.100,00 pkt.

 

  1. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie dokonanej przez Komisję Przetargową, oferta jest ważna, spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

  2. W postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

  3. W postępowaniu przetargowym nie odrzucono żadnej oferty.

 

W związku z faktem iż, cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zamawiający zwiększył tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Oryginał pisma >> pobierz