ZP.271.52.2020

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2019r, poz.1843 z późn. zm.)

     do postępowania nie stosuje się w/w przepisów - zamówienie poniżej 30.000 euro

           

I. Przedmiot zamówienia:

Urząd Gminy w Brzeźnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę wraz z transportem i rozładunkiem ( rozciągniecie po drodze ) kruszywa :

niesort porfirowy o granulacji 0,0-31,5 mm – 800 ton

samochodami samowyładowczymi (wywrotka) o ładowności do 10 - 12 ton. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie w zależności od potrzeb Zamawiającego z przeznaczeniem do remontu dróg gminnych i wewnętrznych (budowy podbudowy i nawierzchni drogowych dla dróg o ruchu średnim i lekkośrednim). Materiał musi posiadać odpowiednie atesty oraz spełniać normy.

Szacowana przez Zamawiającego wielkość dostaw wynosi około 800 ton. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostawy do wartości środków posiadanych w budżecie Gminy na realizację usługi.

Zamawiający wskaże Wykonawcy miejsca dostaw, na terenie gminy Brzeźnica.

Kruszywo – niesort porfirowy nie może posiadać zanieczyszczeń. Nie dopuszcza się kruszywa ze skały osadowej (wapiennej).

 

II. Termin realizacji zadania:

Realizacja zadania nastąpi od dnia zawarcia Umowy do dnia 30.06.2020 roku lub gdy zamawiający wyda na realizację zamówienia kwotę jaką zamierza przeznaczyć.

Zamawiający każdorazowo z dwudniowym wyprzedzeniem będzie zgłaszał Wykonawcy potrzebę dostawy.

Płatnikiem będzie : Gmina Brzeźnica z siedzibą ul. Krakowska 109 , 34-114 BRZEŹNICA ; NIP 551-11-23-918

 

III. Termin związania z ofertą : 30 dni

IV. Kryteria wyboru oferty : najniższa cena za 1 tonę kruszywa – niesort porfirowy wraz z transportem i rozładunkiem oraz spełniająca wszystkie wymagania zawarte w niniejszym Zapytaniu ofertowym.

V. Opis sposobu obliczania ceny oferty :

Wykonawca podaje w formularzu cenę za 1 tonę kruszywa - niesort porfirowy wraz z transportem na teren Gminy Brzeźnica. Cena za wykonanie jest ceną ryczałtową. Wykonawca powinien wkalkulować w cenę ofertową (brutto) wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. Cena musi być wyliczona do dwóch miejsc po przecinku.

 

VI. Sposób przygotowania oferty : Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, na komputerze , nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób : nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa kruszywa – niesortu porfirowego wraz z transportem na terenie Gminy Brzeźnica w 2020 roku”. Nie otwierać przed  24.02.2020r przed godziną 14.00

 

VII Miejsce i termin złożenia ofert:

Załączony formularz Nr 1 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dostawa kruszywa – niesortu porfirowego wraz z transportem na terenie Gminy Brzeźnica w 2020roku” do pokoju nr 6 /dziennik podawczy/ Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica , ul. Krakowska 109 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Brzeźnica, faksem (033)879 20 92, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 24.02.2020r. do godziny 14.00

 

VIII. Istotne warunki umowy i odbioru przedmiotu umowy

a) wynagrodzenie ryczałtowe

b) podstawa wystawienia faktury – dokument „WZ” – potwierdzony przez Sołtysa miejscowości do której kruszywo zostało dostarczone i pracownika merytorycznie odpowiedzialnego za realizację zamówienia.

c) podstawa zapłaty - prawidłowo wystawiona faktura płatna przelewem w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego

 

IX. Warunki wymagane od Wykonawców:

a) Posiadają uprawnienia do wykonania działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia

b) Posiadają potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

     X. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

     Stanowisko ds. Inwestycji Gminnych i Zamówień Publicznych – Pokój nr 35 Urzędu Gminy Brzeźnica ul. Krakowska 109    (II piętro) lub pod telefonem (033) 879 20 29 wew.51

 

XI. Zamawiający udzieli zamówienia:

Wykonawcy, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto określoną w Załączniku Nr 1. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

 

Załączniki do pobrania :

 

1. Ofertapobierz

 

Z poważaniem,

Wójt Gminy Brzeźnica

 

mgr inż. Bogusław Antos