Gmina Brzeźnica, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

 

Lp.Przedmiot zamówienia
Rodzaj zamówienia według podziału: roboty budowlane/ usługi/ dostawy

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość zamówienia /brutto/Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

 

1.

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Łączany”

roboty budowlaneprzetarg nieograniczony652 625,00I kwartał

 

2.

 

Remont dróg na terenie Gminy Brzeźnica

 

roboty budowlane

 

przetarg nieograniczony

 

500.000,00

 

II-IV kwartał

 

3.

 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Brzeźnica.

 

usługi

 

przetarg nieograniczony

 

1.390.000,00

 

III-IV kwartał

 

 Aktualizacja Planu z dnia 04.05.2020r. >> pobierz

 

Aktualizacja Planu z dnia 16.07.2020r. >> pobierz