Ogłoszenie nr 510044017-N-2020 z dnia 10-03-2020 r.

 

 

Gmina Brzeźnica: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości ŁączanyOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Projekt współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej”, w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 501627-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 540010873_N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Brzeźnica, Krajowy numer identyfikacyjny 53781700000000, ul. ul. Krakowska  109, 34-114  Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 033 879 20 92.
Adres strony internetowej (url): www.brzeźnica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Łączany

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.18.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Inwestycja pn.: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na miejsce rekreacji i wypoczynku w miejscowości Łączany” zlokalizowana jest na działce o nr ewid.: 584 położonej w miejscowości Łączany, ul. Krakowska 20, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki, województwo małopolskie. Zakres robót obejmuje wykonanie: 1. Droga dojazdowa p. poż. z kostki betonowej 1.1. Wykonanie koryta z wywozem gruntu 1.2. Warstwy odsączające grub. 10 cm z piasku w korycie 1.3. Wykonanie podbudowy grub. 41 cm z kruszywa łamanego 1.4. Wykonanie ławy pod krawężniki z betonu 1.5. Ułożenie krawężników betonowych wystających 15x30 cm 1.6. Ułożenie krawężników betonowych wtopionych 12x25 cm 1.7. Ułożenie kostki brukowej betonowej o wym. 20/20/8 i 30/20/8 , na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm 2. Chodniki z obrzeżami, utwardzone kruszywem mineralnym 2.1. Wykonanie koryta głęb. 0,6 m z wywozem gruntu 2.2. Ułożenie geowłókniny separacyjnej 2.3. Montaż rur ochronnych dzielonych A110 PS 2.4. Wykonanie podbudowy grub. 15 cm z kruszywa łamanego 2.5. Wykonanie ławy pod obrzeża z betonu B15 2.6. Obramowania chodników z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 10/10/8 cm 2.7. Nawierzchnia z grysu granitowego o granul. 0/4 mm, grubość po zagęszczeniu 15 cm 3. Nasyp ze schodami terenowymi i plac przed nasypem 3.1. Formowanie i zagęszczanie nasypów 3.2. Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm 3.3. Ułożenie geowłókniny separacyjnej 3.4. Warstwy odsączające grub. 10 cm z piasku 3.5. Wykonanie podbudowy grub. 15 cm z kruszywa łamanego 3.6. Wykonanie ławy pod obrzeża z betonu B15 3.7. Obramowania chodników z kostki betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej - 10/10/8 cm 3.8. Palisady betonowe kolorowe 150*150/800 mm na ławie betonowej 3.9. Ułożenie obrzeży betonowych 8x30 cm 3.10. Ułożenie kostki brukowej betonowej grub. 6 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm 3.11. Ułożenie kostki brukowej betonowej grub. 6 cm, kolorowej, na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm 4. Ogrodzenie terenu 4.1. Rozebranie ogrodzeń wzdłuż wszystkich nieruchomości sąsiednich 4.2. Podmurówka prefabrykowana wys. 20 cm - deska betonowa ogrodzenia 239x20 cm typu Ramka, łączniki deski proste, narożne i końcowe 4.3. Montaż ogrodzenia systemowego ZN+PVC wys. 1,53 m 4.4. Osadzenie stalowych ZN+PVC bram 2-skrzydłowych rozwieranych wys. 1,73 m, szer. 4,0 m 4.5. Montaż furtki stalowej ZN+PVC wys. 1,73 m, szer. 1,50 m w osi słupków 4.6. Remont słupów bramowych (nakrywy z kamienia naturalnego, ściany z tynku silikonowego) oraz bramy 5. Nawierzchnia bezpieczna z płyt SBR 5.1. Wykonanie koryta z wywozem gruntu 5.2. Warstwy odsączające grub. 10 cm z piasku w korycie 5.3. Wykonanie podbudowy grub. 20 cm z kruszywa łamanego 5.4. Wykonanie ławy pod obrzeża z betonu B15 5.5. Obrzeża elastyczne osadzone na betonie 5.6. Nawierzchnie bezpieczne z płyt SBR grubości 45 mm 6. Montaż małej architektury 6.1. Montaż stołu betonowego do tenisa stołowego z wyposażeniem – 1 kpl 6.2. Montaż stolika betonowego do szachów – 1 kpl 6.3. Montaż ławki Aura lub równoważna z oparciem dług. 182 cm, szer.71 cm, wys. 81 cm (konstrukcja ze stali nierdz., fund. betonowe) – 11szt. 6.4. Montaż koszy na odpadki z wykonaniem fundamentu - kosz Tubus 03.053 lub równoważny – 3 szt. 6.5. Montaż stojaka na rowery z wykonaniem fundamentu - stojak na rowery SR-06 lub równoważny – 1 szt. 6.6. Siłownia zewnętrzna - ławeczka do mięśni brzucha CX-14 – 1 szt. - rowerek – 1 szt. - podwójny biegacz – 1 szt. - podwójne wyciskanie nóg – 1 szt. - podwójne wyciskanie siedząc – 1 szt. - poręcze gimnastyczne – 1 szt. 6.7. Zestaw integracyjny z obszarem bezpieczeństwa – 1 kpl 6.8. Zestaw sprawnościowy z obszarem bezpieczeństwa – 1 kpl 6.9. Obelisk z kamienia naturalnego na nasypie z tablicą pamiątkową – 1 kpl 7. Tereny zielone 7.1. Dowóz i rozścielenie ziemi urodzajnej 7.2. Wykonanie trawników z nawożeniem 7.3. Sadzenie drzew i krzewów liściastych 7.4. Pielęgnacja przez okres 12 m-cy drzew, krzewów i trawnika 3.1 Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: a) dokumentacja projektowa w tym decyzja pozwolenia na budowę ( nr 36/2018) i zgłoszenie robót załącznik nr 9 do SIWZ b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 10 do SIWZ c) Przedmiar robót – z zastrzeżeniem, że ma on jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia - załącznik nr 11 do SIWZ Dodatkowe uwagi zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia: Przy kalkulowaniu oferty należy uwzględnić: d) zorganizowanie zaplecza budowy, - staranne zabezpieczenie placu budowy, e) utylizację wszelkich zbędnych materiałów, f) obsługę geodezyjną, g) wykonanie mapy inwentaryzacji powykonawczej, h) wykonawca po wykonaniu wszystkich robót doprowadzi zarówno teren budowy jak i drogi dojazdowe do stanu pierwotnego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111291-4

Dodatkowe kody CPV: 45233200-1

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06/03/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 560589.40
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  9
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  9
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: BRUK SPEC Przedsiębiorstwo Budowlane Mateusz Gancarczyk
Email wykonawcy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: Zembrzyce
Kod pocztowy: 34-210
Miejscowość: Śleszowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 630000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 630000.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1446335.48
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.