ZP.271.110.2020

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Podstawa prawna: zgodnie z przepisami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r, poz.1843 z późn. zm.)

do postępowania nie stosuje się w/w przepisów - zamówienie poniżej 30.000 euro

 

I. Przedmiot zamówienia:

Urząd Gminy w Brzeźnicy zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie prac związanych z koszeniem trawy, chwastów, jednorocznych zakrzaczeń w pasie drogowym dróg gminnych ( szacunkowa ilość dróg 130.000 mb), placów i działek stanowiących własność komunalną Gminy Brzeźnica ( szacunkowa ilość 40.000 m2).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

  1. koszenie trawy, chwastów, jednorocznych zakrzaczeń na podanych odcinkach dróg - obustronnie ( do szerokość 1,2 m -1,5 m) oraz placów i działek
  2. uprzątnięcie trawy z jezdni
  3. oznakowanie prowadzonych robót zapewniając bezpieczeństwo pracowników i ruchu drogowego

 

Wspólny słownik Zamówień (CPV):  45.11.27.10 – Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

 

II. Warunki wymagane od Wykonawców:

 

a) Posiadanie uprawnień do wykonania działalności w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia

b) Posiadanie potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

III. Termin realizacji zadania:    

- pierwsze koszenie do 15.06.2020r.

- drugie koszenie do 30.09.2020r.

     IV. Oferty należy składać:

Załączony formularz Nr 1 do ogłoszenia należy wypełnić i złożyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Koszenie traw, chwastów przy drogach gminnych – na terenie Gminy Brzeźnica ” do pokoju nr 6 /dziennik podawczy/ Urzędu Gminy Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109 lub przesłać na adres Urzędu Gminy Brzeźnica, faksem (033)879 20 92, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 12.05.2020r. do godziny 14.00

 

     V. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

     Referat Infrastruktury i Zamówień Publicznych – Pokój nr 35 Urzędu Gminy Brzeźnica ul. Krakowska 109 (II piętro) lub pod telefonem (033) 879 20 29 wew.51

 

VI. Zamawiający udzieli zamówienia:

Wykonawcy, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto określoną w Załączniku Nr 1. Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

 

Załączniki do pobrania:

 

1. Ofertapobierz

 

Z poważaniem,

Wójt Gminy Brzeźnica

 

mgr inż. Bogusław Antos