ZP.271.114.2020

 

Brzeźnica, dnia 20.05.2020r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

            Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.1843 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 470022K polegająca na budowie chodnika w miejscowości Marcyporęba, Gmina Brzeźnica”, które odbyło się w dniu 20.05.2020r. o godzinie 10:30.

 

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania wynosi: 470.713,38 zł. / w tym : zadanie 1. kwota : 341.267,41 zadanie 2. kwota : 129. 445,97

 

W terminie składania ofert w postępowaniu oferty złożyli:

 

 


Numer oferty


Firma (nazwa) adres Wykonawcy


Cena brutto oferty

zł.


Termin wykonania zamówienia


Warunki

płatności


Okres gwarancji


Data i godzina złożenia oferty

1.


PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWO – TRANSPORTOWE

„HANDREM” Wiesław Słowik

32-552 PŁAZA ul. Role 4

299.885,62

zgodnie z wymogami

SIWZ

 

zgodnie z wymogami

SIWZ

 

60 miesięcy

20.05.2020

godz. 8.00

2.

 ZAKŁAD WYKONAWCZY „KOMMEL” Bronisław Merak

34-124 Barwałd Średni 230

247.687,33

zgodnie z wymogami

SIWZ

 

zgodnie z wymogami

SIWZ

 

60 miesięcy

20.05.2020

godz. 8.30

3.


„BRUK-SPEC” PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE Mateusz Gancarczyk

Śleszowice 70 , 34-210 ZEMBRZYCE

328.708,23

zgodnie z wymogami

SIWZ

 

zgodnie z wymogami

SIWZ

 

60 miesięcy

20.05.2020

godz. 9.40

4.


FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO TRANSPORTOWA TRANSFIG Wiesław Figa , Przeginia Duchowna 300

32-061 RYBNA

340.757,51

 

zgodnie z wymogami

SIWZ

 

zgodnie z wymogami

SIWZ

 

60 miesięcy

20.05.2020

godz. 9.45

 

 

Data zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zamawiającego: 20.05.2020r.

Uwaga ! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.  

 

Oryginał Pisma >> pobierz

 


 

Zamawiający – Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34 - 114 Brzeźnica, woj. Małopolskie

Postępowanie o udzielnie zamówienia: Przebudowa drogi gminnej nr 470022K polegająca na budowie chodnika w miejscowości Marcyporęba, gmina Brzeźnica”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP.271.114.2020