ZP.271.114.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zmian.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 470022K polegająca na budowie chodnika w miejscowości Marcyporęba, Gmina Brzeźnica”.

 

1. Informuję, że wpłynęły 4 oferty , z których została wybrana oferta nr 2 wykonawcy :

Zakład Wykonawczy „KOMMEL” Bronisław Merak 34-124 Barwałd Średni 230

 

Za całkowitą cenę ryczałtową: brutto = 247 687,33 zł. Słownie brutto: dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem złotych 33/100

Okres gwarancji: 60 miesięcy.

Jest to oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym w niniejszym postępowaniu, Wykonawca spełnia warunki udziału postępowania.

 

2. Punktacja ważnych ofert :

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko, siedziba / adres/

Liczba pkt w kryterium Cena ofertLiczba pkt w kryterium Okres gwarancji

 

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

 

 

1.


PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – USŁUGOWO – HANDLOWO – TRANSPORTOWE  „HANDREM”   Wiesław Słowik   32-552 PŁAZA ul. Role 4

 

49,56 pkt.

 

40 pkt.

 

89,56 pkt.

 

2.


ZAKŁAD WYKONAWCZY „KOMMEL” Bronisław Merak

34-124 Barwałd Średni 230

 

60,00 pkt.

 

40 pkt.

 

100,00 pkt.

 

3.


„BRUK-SPEC” PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE Mateusz Gancarczyk

Śleszowice 70 , 34-210 ZEMBRZYCE

45,22 pkt.40 pkt.

85,22 pkt.

 

4.


FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWO TRANSPORTOWA TRANSFIG Wiesław Figa ,  Przeginia Duchowna 300

32-061 RYBNA

43,62 pkt.40 pkt.83,62 pkt.

 

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

 

Oryginał Pisma >> pobierz