Pytania i Odpowiedzi - Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół i placówek w roku szkolnym 2020/2021

 

GCUW.425.16.2020

Brzeźnica, dnia 6 lipca 2020 roku

 

 

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę: „Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół i placówek w roku szkolnym 2020/2021”.

 

Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, w związku z prowadzoną procedurą na zamówienie publiczne jw., odpowiada na zapytanie uczestnika postępowania o następującej treści:

Pytanie

Proszę o odpowiedź na pytanie dot. części nr IV: Do jakiej szkoły w Krakowie będzie dowożony uczeń?

Odpowiedź

Informuję, iż zgodnie z pkt. 4.5) SIWZ oraz załącznikiem nr 10 do SIWZ, w ramach Część IV: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z  terenu gminy Brzeźnica do  placówki w Krakowie wraz z  zapewnieniem opieki podczas dowozu, dowóz ucznia będzie się odbywał na  trasie: Bęczyn – ul. Kwiatowa <- -> Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych i  Słabowidzących im. Włodzimierza Dolańskiego w  Krakowie, ul. Tyniecka 6, 30 – 319 Kraków.

 

Przedstawione powyżej wyjaśnienia zostają przekazane wszystkim ujawnionym uczestnikom postępowania oraz umieszczone na stronie Zamawiającego:

 

Zamówienia Publiczne - Gmina Brzeżnica

Biuletyn Informacji Publicznej GCUW

 

 


Ogłoszenie nr 557903-N-2020 z dnia 2020-07-03 r.

 

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy: Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Brzeźnica do szkół i placówek w roku szkolnym 2020/2021

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, krajowy numer identyfikacyjny 70593273000000, ul. Krakowska  111 , 34-114  Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 338792862, , e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., , faks 338792862.
Adres strony internetowej (URL): www.brzeźnica.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.brzeźnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
www.brzeźnica.pl
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
www.brzeźnica.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
1) Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w pkt.12.2) SIWZ, Zamawiający dopuszcza, aby komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywała się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041), osobiście, za pośrednictwem posłańca lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344). 2) Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną, z wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów, dla których Prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
Adres:
Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy ul. Krakowska 111, 34-114 Brzeźnica
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół i placówek w roku szkolnym 2020/2021
Numer referencyjny: GCUW.425.16.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół i placówek, wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu, w roku szkolnym 2020/2021. 2) Za dowóz rozumie się dowóz uczniów z wyznaczonego przystanku w miejscu zamieszkania do szkół i placówek oraz odwóz uczniów ze szkół i placówek na wyznaczony przystanek w miejscu zamieszkania. 3) Dowóz uczniów do szkół i placówek będzie się odbywał w godzinach porannych, odwóz uczniów ze szkół i placówek w godzinach popołudniowych. 4) Przedmiot zamówienia podzielony jest na cztery części opisane poniżej: • Część I: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. • Część II: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół w Wadowicach oraz do placówki w Kaczynie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. • Część III: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. • Część IV: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Krakowie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu.
II.5) Główny kod CPV: 60100000-9
Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV
60130000-8

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym, na zasadach określonych w ustawie Pzp, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień do ok. 10 % wartości zamówienia podstawowego, w przypadku zaistnienia konieczności dowozu ucznia zamieszkującego w miejscowości nieujętej dotąd w rozkładzie jazdy określonym przez Wykonawcę i Zamawiającego, w przypadku pojawienia się konieczności dowozu ucznia objętego dowozem do innej, niewskazanej w SIWZ szkoły/placówki lub w przypadku konieczności kontynuacji usługi.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-09-01   lub zakończenia: 2021-06-25
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Warunek będzie potwierdzony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną przed dniem 15.08.2013 r. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.) lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane po dniu 15.08.2013 r. na podstawie i na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) posiadania doświadczenia; Warunek będzie potwierdzony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę polegającą na regularnym (codziennym) dowozie uczniów niepełnosprawnych do szkół/placówek. - Przez jedną usługę rozumie się jedną umowę. - Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 „Wykaz usług”. - Usługi wykraczające poza wymagany charakter nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert. - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał zakres rzeczowy usług, wartości, daty wykonania i odbiorców wymienionych usług oraz załączył dokumenty określające, czy ww. usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – potwierdzających spełnienie warunku. - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek jw. może być spełniony przez Wykonawców wspólnie. b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym: Warunek będzie potwierdzony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w czasie wykonywania zamówienia co najmniej jednym środkiem transportu przeznaczonym i dostosowanym do dowozu uczniów niepełnosprawnych, posiadającym pasy bezpieczeństwa, dla każdej części z osobna:• Część I: pojazd winien posiadać minimum 2 miejsca siedzące, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna.• Część II: pojazd winien posiadać minimum 4 miejsca siedzące, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna oraz mieć możliwość zamontowania fotelika samochodowego dostosowanego do wzrostu dziecka i jego niepełnosprawności (1 dziecko musi być dowożone w foteliku samochodowym).• Część III: pojazd winien posiadać minimum 1 miejsce siedzące, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna.• Część IV: pojazd winien posiadać minimum 1 miejsce siedzące, nie licząc miejsca kierowcy i opiekuna. - Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 „Wykaz sprzętu”. - Zamawiający wymaga od Wykonawców podania marki i numeru rejestracyjnego pojazdu, liczby miejsc siedzących oraz podstawy dysponowania wskazanym pojazdem. - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek jw. może być spełniony przez Wykonawców wspólnie. a) zgodnie z art. 22a ust. 1 Ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych; b) zgodnie z art. 22a ust. 2 Ustawy Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; c) w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia w ofercie oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. d) zobowiązane takie powinno szczegółowo określać m.in.: - podmiot trzeci udostępniający swoje zasoby; - Wykonawcę na rzecz którego udostępniane są zasoby; - nazwę zamówienia dla realizacji którego udostępniane są zasoby; - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą; e) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5; f) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane; g) Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostepnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy; h) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: - zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub - zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w art. 22a ust. 1 Ustawy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

aktualny odpis z właściwego rejestru (KRS) lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób wydaną przed dniem 15.08.2013 r. na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2140 z późn. zm.) lub zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane po dniu 15.08.2013 r. na podstawie i na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym i rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1071/2009 z dnia 21.10.2009 r. ustanawiającym wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającym dyrektywę Rady 96/26/WE b) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem zakresu rzeczowego usług, wartości, dat wykonania i odbiorców wymienionych usług oraz załączeniem dokumentów określających, czy ww. usługi zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy usługi zostały wykonane zgodnie z przepisami i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, według załącznika nr 4 do SIWZ; c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami według załącznika nr 5 do SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

  1. - W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu jw., na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. c) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – sporządzone na formularzu lub według formularza stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ: - W przypadku podmiotów występujących wspólnie, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w przypadkach określonych w art. 24 ust. 1 i ust. 5 Ustawy składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. - Zamawiający dopuszcza złożenie jednego oświadczenia sporządzonego według załącznika nr 3 do SIWZ jedynie w przypadku podpisania go przez pełnomocnika wyznaczonego do reprezentowania Wykonawców, jeżeli z treści oświadczenia bezsprzecznie wynika, że oświadczenie woli dotyczy wszystkich członków konsorcjum. d) pełnomocnictwo, w przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika; e) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; f) zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

 

KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa20,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian postanowień umowy w zakresie przedmiotu umowy w następujących przypadkach: a) rozszerzenie lub zawężenie trasy: - w przypadku zmiany szkoły/placówki do których uczęszczają dzieci w trakcie roku szkolnego; - w przypadku rezygnacji z dowozu, zastąpienia jednego dziecka innym dzieckiem, którego podanie wpłynęło w trakcie realizacji zamówienia, bez względu na adres zamieszkania i adres placówki, do której dziecko będzie dowożone; - w przypadku zmiany adresu zamieszkania dzieci w trakcie roku szkolnego; b) zmiana częstotliwości kursów, liczby przewozów, terminów wykonywania usługi – w przypadku gdy jest to podyktowane obiektywnymi czynnikami niemożliwymi do przewidzenia (np. rezygnacja dziecka z dowozu); c) zawieszenie usług na czas określony, w szczególności w razie choroby dziecka, innych nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających uczęszczanie dziecka do szkoły. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci, ilości przewozów w tygodniu, terminów ich wykonywania oraz liczby dzieci, ze względu na okoliczności których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potrzebami Zamawiającego wynikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom dowozu do szkół/placówek. Wszelkie zmiany dokonane z naruszeniem zasady określonej w art. 144 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych są nieważne. Zmiany danych dotyczących stron, innych osób wskazanych imiennie w umowie, nie będą traktowane jako zmiany umowy i będą dokonywane w formie jednostronnego oświadczenia strony, której zmiana dotyczy, złożonego na piśmie pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-13, godzina: 10:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Część nr: 1Nazwa: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Część I: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Skawinie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. ilość dowożonych uczniów - 2, dowóz od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r.; szczegółowy zakres rzeczowy: - dowóz uczniów będzie się odbywał dwa razy dziennie (dowóz i odwóz); - długość trasy dowozu i odwozu wynosi ok. 44 km dziennie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w dni uczęszczania uczniów do placówki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:

 

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa20,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


 

Część nr: 2Nazwa: Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół w Wadowicach oraz do placówki w Kaczynie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowóz uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Brzeźnica do szkół w Wadowicach oraz do placówki w Kaczynie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. ilość dowożonych uczniów - 4, dowóz od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r.; szczegółowy zakres rzeczowy: dowóz uczniów będzie się odbywał dwa razy dziennie (dowóz i odwóz);długość trasy dowozu i odwozu wynosi ok. 76 km dziennie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w dni uczęszczania uczniów do placówek
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:

 

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa20,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


 

Część nr: 3Nazwa: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Kalwarii Zebrzydowskiej wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. ilość dowożonych uczniów - 1, dowóz od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r.; szczegółowy zakres rzeczowy: dowóz ucznia będzie się odbywał dwa razy dziennie (dowóz i odwóz); długość trasy dowozu i odwozu wynosi ok. 26 km dziennie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w dni uczęszczania ucznia do placówki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:

 

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa20,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:


 

Część nr: 4Nazwa: Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Krakowie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu


1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu gminy Brzeźnica do placówki w Krakowie wraz z zapewnieniem opieki podczas dowozu. ilość dowożonych uczniów - 1, dowóz od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r.; szczegółowy zakres rzeczowy: dowóz ucznia będzie się odbywał dwa razy dziennie (dowóz i odwóz); długość trasy dowozu i odwozu wynosi ok. 60 km dziennie od poniedziałku do piątku każdego tygodnia w dni uczęszczania ucznia do placówki
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 60100000-9, 60130000-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-09-01
data zakończenia: 2021-06-25
5) Kryteria oceny ofert:

 

KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Rok produkcji pojazdu, którym będzie świadczona usługa20,00
Czas podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii20,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

 


Załączniki do pobrania:

 

1. SIWZpobierz
2. Wzór umowy dla części I Skawinapobierz
3. Wzór umowy dla części II Wadowice Kaczynapobierz
4. Wzór umowy dla części III Kalwariapobierz
5. Wzór umowy dla części IV Krakówpobierz
6. Załączniki 1 6 SIWZpobierz