Brzeźnica 16.07.2020r.

 

 

1. Organizator/Emitent

 

Gmina Brzeźnica

reprezentowana przez Wójta Gminy Brzeźnica

Adres:

Urząd Gminy Brzeźnica

ul. Krakowska 109

34-114 Brzeźnica

Telefon: 33 879 20 29,

Fax: 33 879 20 92,

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

2. Przedmiot, miejsce i termin składania ofert.

 

Organizator planuje przeprowadzić emisję obligacji komunalnych i zamierza wybrać podmiot mający pełnić funkcję agenta emisji obligacji i agenta płatniczego Gminy Brzeźnica na łączną kwotę 5 000 000 zł (pięć milionów złotych).

Oferty należy składać do dnia 23.07.2020r. do godz. 12.00 w Urzędzie Gminy Brzeźnica
ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, na dzienniku podawczym. Dopuszczalne jest złożenie ofert w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowalnym podpisem elektronicznym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Warunki składania ofert:

Niniejsze postępowanie na wybór agenta emisji jest postępowaniem pisemnym i prowadzonym na podstawie Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 4 pkt.3 lit. j) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) do usług finansowych związanych z emisją obligacji nie stosuje się przepisów Prawa zamówień publicznych.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany warunków postępowania opisanych poniżej, możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, wyboru do negocjacji Oferenta według własnego uznania a także wyboru oferty bez negocjacji.

Organizator zastrzega, że oferty złożone w niniejszym postępowaniu będą wiążące do momentu zawarcia umowy z wybranym oferentem lub zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert nie dłużej jednak niż przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

3. Ogólne założenia emisji obligacji Gminy Brzeźnica

 

W związku z planowanym pozyskaniem środków na realizację zadań ujętym w budżecie Gminy Brzeźnica, Organizator ma zamiar na podstawie złożonych ofert dokonać sondażu

kosztów i opłacalności emisji obligacji i wybrać Oferenta, z którym będzie współpracował przy organizacji emisji.

Na podstawie Uchwały Nr XVIII/144/2020 z dnia 20 maja 2020r. Rady Gminy Brzeźnica w sprawie emisji obligacji oraz zasad zbywania, nabywania i wykupu Organizator postępowania zaprasza do składania ofert:

a) CEL EMISJI: finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Brzeźnica w związku z realizacją zadań majątkowych,

b) WIELKOŚĆ EMISJI: 5 000 000,00 zł (pięć milionów złotych) – 5 000 (pięć tysięcy) sztuk o wartości nominalnej 1 000 zł (jeden tysiąc zł 00/100) każda.

- seria A20 na kwotę 1 600 000,00 zł – planowana data emisji 17.08.2020r.

- seria B20 na kwotę 1 600 000,00 zł – planowana data emisji 15.09.2020r.

- seria C20 na kwotę 1 000 000,00 zł – planowana data emisji 15.10.2020r.

- seria D20 na kwotę 800 000,00 zł – planowana data emisji 15.12.2020r.

Organizator zastrzega, że powyższe planowane daty emisji mogą ulec zmianie. Ponadto Organizator zastrzega możliwość rezygnacji z emisji danej serii bez żadnych konsekwencji finansowych. Umowa powinna zawierać klauzulę możliwości przesunięcia wybranych serii emisji obligacji na rok kolejny oraz prawo emisji poszczególnych serii w ramach transzy w dowolnej kolejności, a także możliwość rezygnacji z emisji wybranych serii obligacji bez poniesienia jakichkolwiek kosztów i odszkodowania ze strony Organizatora. Przesunięcie emisji nie spowoduje zmiany terminu wykupu, ani wysokości marż dla przesuwanych serii.

c) WYKUP OBLIGACJI:

- obligacje serii A20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

 • -w 2022 roku, z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 800 000 zł,
 • w 2023 roku, z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 800 000 zł,

- obligacje serii B20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

 • w 2024 roku, z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 800 000 zł,
 • - w 2025 roku, z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 800 000 zł,

- obligacje serii C20 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:

 • w 2026 roku, z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 500 000 zł,
 • w 2027 roku, z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 500 zł na łączną kwotę 500 000 zł,

- obligacje serii D20 zostaną wykupione w 2028 roku.

d) obligacje zostaną wykupione w wartości nominalnej, organizator zastrzega sobie możliwość przedterminowego wykupu obligacji celem umorzenia a w związku z wcześniejszym wykupem obligacji Oferent nie będzie pobierał prowizji od wykupu przed terminem, a odsetki będą płatne od aktualnego zadłużenia.

e) obligacje będą obligacjami na okaziciela,

f) obligacje nie będą miały formy dokumentu,

g) obligacje nie będą zabezpieczone,

h) oprocentowanie obligacji będzie oparte na zmiennej stopie procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR 6M powiększoną o stałą stawkę marży. Oprocentowanie ustala się w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym oraz przyjmuje się, że rok ma 365 dni. Stopę

oprocentowania zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. Oprocentowanie winno być wypłacane w okresach półrocznych liczonych od daty emisji.

 

4. Kryterium wyboru oferty

 

Oferta powinna zawierać proponowaną przez Oferenta wysokość marży ponad stawkę WIBOR 6M, stałą dla danej serii obligacji w okresie wykupu oraz prowizję dotyczącą emisji tj. przygotowania, gwarancji itp. Prowizja powinna obejmować wszystkie koszty związane z emisją, poza kosztami odsetkowymi.

Kryterium oceny będzie łączny koszt emisji wyliczony dla każdego z Oferentów przez Organizatora według jednolitej metodologii w oparciu o notowanie stawki WIBOR 6M z dnia 10.07.2020 t.j. 0,28% oraz podane w ofercie parametry t.j. marże i prowizje.

 

5. Termin związania z ofertą

 

Oferent pozostaje związany z ofertą 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 

6. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci którzy:

 

a) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami prawa,

b) posiadają uprawnienia wymagane przepisami prawa do pełnienia funkcji Agenta Emisji Obligacji,

c) dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym, oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia tzn. są bankiem lub domem maklerskim , mającym siedzibę na terenie Polski,

d) znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) nie znajdują się w trakcie postępowania upadłościowego, w stanie upadłości lub likwidacji,

f) akceptują warunki określone w specyfikacji zapytania cenowego.

 

7. Opis sposobu przygotowania oferty:

 

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza składanie oferty w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ofertę składa się wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia o nazwie FORMULARZ OFERTY CENOWEJ oraz załącza się wymagane dokumenty zgodnie z niniejszym zaproszeniem.

Złożona oferta powinna zawierać:

a) wypełniony formularz ofertowy -załącznik 1,

b) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru -załącznik nr 2,

c) dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych;

d) projekt umowy

 

8. Przedstawicielem Organizatora uprawnionym do kontaktu z zainteresowanymi:

 

Skarbnik Gminy: Anna Kawska

tel. (33) 879 20 29 wew. 27

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

9.Pozostałe informacje

 

1. Powyższe zapytanie ofertowe stanowić będzie integralną część umowy zawartej z wybranym w postępowaniu Oferentem.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość:

 1. zmiany warunków postępowania przed upływem terminu składania ofert
 2. zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,
 3. możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny,
 4. wyboru do negocjacji Oferenta według własnego uznania,
 5. wybory oferty bez negocjacji..

3. W przypadkach, o których mowa powyżej, Oferentowi nie przysługują w stosunku do Organizatora żadne roszczenia odszkodowawcze.

4. Organizator poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, o czym niezwłocznie poinformuje Oferenta.

5. Na każdym etapie postępowania Organizator może wezwać Oferenta w wyznaczonym przez siebie terminie do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych dokumentów i/lub oświadczeń.

6. W sprawach nie opisanych w niniejszym zapytaniu stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

 

Załączniki do pobrania :

 

1. Załącznik nr 1 do zaproszenia - formularz ofertypobierz
2. Załącznik nr 2 do zaproszenia - oświadczeniepobierz
3. 


Pozostałe

- Uchwała w sprawie emisji obligacji,

- Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeźnica na 2020r.

- Wieloletnia Prognoza Finansowa

- Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie możliwości wykupu obligacji

- Sprawozdania budżetowe dokumentujące sytuację finansową Gminy Brzeźnica za 2019r. i I kwartał 2020 (Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-Z)

pobierz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert - oryginał >> pobierz