ZP.271.171.2020

 

Brzeźnica, dnia 23.07.2020r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.1843 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont drogi gminnej Nr 470038K w km 0+490 do km 2+000 w miejscowości Sosnowice, gmina Brzeźnica”, które odbyło się w dniu 23.07.2020r. o godzinie 10:40.

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania wynosi: 880 955,72 zł.

W terminie składania ofert w postępowaniu oferty złożyli:

 

Numer ofertyFirma (nazwa) adres Wykonawcy


Cena brutto oferty

zł.

Termin wykonania zamówienia

Warunki

płatności

Okres gwarancji
Data i godzina złożenia oferty

1.

 

P. U. H. „DOMAX”

Arkadiusz Mika

42-283 Boronów

ul. Grabińska 8

 

610 115,03

zgodnie z wymogami

SIWZ

zgodnie z wymogami

SIWZ

60 miesięcy21.07.2020 godz. 14.00
2.

 

ZABERD S. A.

ul. Bystrzycka 24

54-215 Wrocław

 

564 480,67

zgodnie z wymogami

SIWZ

zgodnie z wymogami

SIWZ

60 miesięcy23.07.2020 godz. 8.00
3.

 

Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo – Mostowe „DROG-BUD”

FRANCISZEK FRYC

ul. Zamkowa 3

34-116 Spytkowice

 

379 198,05

zgodnie z wymogami

SIWZ

zgodnie z wymogami

SIWZ

60 miesięcy

23.07.2020

godz. 8.01

4.

 

Berger Bau Polska Sp. z o. o.

ul. Szczecińska 11

54-517 Wrocław

 

467 373,71

zgodnie z wymogami

SIWZ

zgodnie z wymogami

SIWZ

60 miesięcy

23.07.2020

godz. 9.18

5.

 

STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o. o.

Wysoka, ul. Lipowa 5a

52-200 Wrocław

 

542 064,51

zgodnie z wymogami

SIWZ

zgodnie z wymogami

SIWZ

60 miesięcy

23.07.2020

godz. 9.19

6.

 

DROGBUD SOBANIAK Sp. z o. o.

Zawoja 1970

34-222 Zawoja

 

595 181,99

zgodnie z wymogami

SIWZ

zgodnie z wymogami

SIWZ

60 miesięcy

23.07.2020

godz. 9.27

7.

 

PRDM Wadowice Sp. z o. o.

Barwałd Dolny 76A

34-124 Klecza Górna

 

394 368,60

zgodnie z wymogami

SIWZ

zgodnie z wymogami

SIWZ

60 miesięcy

23.07.2020

godz. 9.38

 

Data zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zamawiającego: 23.07.2020r.

 

Uwaga ! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.  

 

PDF M

 

Oryginał Pisma >> pobierz