ZP.271.170.2020

 

Brzeźnica, dnia 23.07.2020r.

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.1843 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Remont dróg wewnętrznych w miejscowościach: Bęczyn ul. Słoneczna w km 0+000 - 0+330, Kopytówka w km 0+000 – 0+120 w ramach modernizacji – remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych”, które odbyło się w dniu 23.07.2020r. o godzinie 10:30.

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania wynosi: 137 019,98 zł.

 

W terminie składania ofert w postępowaniu oferty złożyli:

 

Numer ofertyFirma (nazwa) adres Wykonawcy

Cena brutto oferty

zł.

Termin wykonania zamówienia

Warunki

płatności

Okres gwarancji


Data i godzina złożenia oferty

1.

 

Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo – Mostowe „DROG-BUD”

FRANCISZEK FRYC

ul. zamkowa 3

34-116 Spytkowice

 

84 441,52  

zgodnie z wymogami

SIWZ

zgodnie z wymogami

SIWZ

84 miesiące23.07.2020 godz. 8.00
2.

 

PRDM Wadowice Sp. z o. o.

Barwałd Dolny 76A

34-124 Klecza Górna

 

95 353,09

zgodnie z wymogami

SIWZ

zgodnie z wymogami

SIWZ

84 miesiące23.07.2020 godz. 9.38

 

Data zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zamawiającego: 23.07.2020r.

 

Uwaga ! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

 

PDF M

 

Oryginał Pisma >> pobierz