Brzeźnica, dnia 30.07.2020r.


ZP.271.173.2020

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zmian.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie placu zabaw w miejscowości Chrząstowice”

 

1. Informuję, że wpłynęły 2 oferty, z których została wybrana oferta nr 2 wykonawcy :

Firma Remontowo – Budowlana Andrzej Mrowiec, Chrząstowice 15, 34-114 Brzeźnica

Za całkowitą cenę ryczałtową: brutto = 234 930,00

Słownie brutto: dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych 00/100

 
2. Okres gwarancji: 60 miesięcy


3. Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2020r.

Jest to oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym w niniejszym postępowaniu, Wykonawca spełnia warunki udziału postępowania.


4. Punktacja pozostałych ważnych ofert :

 

Nr ofertyNazwa Wykonawcy / imię i nazwisko, siedziba / adres/Liczba pkt w kryterium Cena ofertLiczba pkt w kryterium Okres gwarancji
Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

 

1.


MAGIC GARDEN Sp. z o. o.

ul. Wyszyńskiego 60a

88-170 Pakość

 

51,98 pkt.

 

40 pkt.

 

91,98 pkt.

 

2.


Firma Remontowo – Budowlana Andrzej Mrowiec

Chrząstowice 15

34-114 Brzeźnica

60,00 pkt.40 pkt.100,00 pkt.

               

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

 

Do wiadomości :

1.strona internetowa – www. brzeznica.pl

2.tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

3. a/a

 

Oryginał Pisma >> pobierz