ZI.271.170.2020

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zmian.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont dróg wewnętrznych w miejscowościach : Bęczyn ul. Słoneczna w km 0+000 -0+330, Kopytówka w km 0+000 – 0+120 w ramach modernizacji – remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

1. Informuję, że wpłynęły 2 oferty , z których została wybrana oferta nr 1 wykonawcy :

Za całkowitą cenę ryczałtową: brutto = 84.441,52zł. Słownie brutto : osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści jeden złotych 52/100

Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc, 34-116 Spytkowice , Ul. Zamkowa 3

2. Okres gwarancji: 84 miesiące .

3. Termin wykonania zamówienia : do 30.09.2020r.

 

Uzasadnienie wyboru :

Oferta nie podlega odrzuceniu w trybie przepisów art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym jest najkorzystniejsza w rozumieniu przepisów art. 2 pkt 5 lit.a ustawy Prawo zamówień publicznych. Wybrana oferta spełnia wymagania Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ustawy Pzp i w wyniku oceny ofert wg. Kryteriów uzyskała łącznie 100 pkt

 

Punktacja przyznana ofercie w każdym kryterium oceny ofert :

Cena brutto – 60 pkt, okres gwarancji na roboty budowlane – 40pkt.

 

Liczba punktów w kryterium wg SIWZ:


Cena brutto – 60 pkt, okres gwarancji – 40 pkt

4. W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy :

1 ) Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo-Mostowe „DROG-BUD” Franciszek Fryc, 34-116 Spytkowice , Ul. Zamkowa 3

2 ) PRDM Wadowice Sp. z o.o. Barwałd Dolny 76A, 34-124 KLECZA GÓRNA

5. Zamawiający zastosował tzw. Procedurę odwróconą, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

6. Przy zastosowaniu kryteriów określonych w SIWZ przyznano ofertom następującą punktację :

 

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko, siedziba / adres/

 

 

Liczba   punktów za kryterium Cena –  60 pkt

 

 

Punkty -

za   długość okresu gwarancji – 40 pkt

 

 

Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

1.

 

Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo-Mostowe „DROG-BUD”                       Franciszek Fryc

34-116 Spytkowice , Ul. Zamkowa 3

 

60,00 pkt.40,00 pkt.100,00 pkt.
2.

 

PRDM Wadowice Sp. z o.o.

Barwałd Dolny 76A

34-124 KLECZA GÓRNA

 

53,13 pkt.40,00 pkt.93,13 pkt.

 

7. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w ocenie dokonanej przez Komisję Przetargową, oferta jest ważna, spełnia wymogi określone w SIWZ i nie podlega odrzuceniu.

8. W postępowaniu przetargowym nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

9. W postępowaniu przetargowym nie odrzucono żadnej oferty.

 

Proszę o potwierdzenie odbioru niniejszego pisma (informację przyjąłem dnia …. Podpis) faksem na numer 033 8792-092 , mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgodnie ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym Zamawiający przedłoży dowód nadania faksu/ maila.

Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty .

 

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

 

Otrzymują :

  1. Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo – Mostowe , „DROG-BUD” Franciszek Fryc 34-116  SPYTKOWICE, ul. Zamkowa 3
  2. PRDM Wadowice Sp. z o.o. Barwałd Dolny 76A, 34-124 KLECZA GÓRNA
  3. a/a

 

Oryginał Pisma >> pobierz