Brzeźnica, dnia 05.08.2020

 

ZP.271.171.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zmian.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Remont drogi gminnej Nr 470038K w km 0+490 do km 2+000 w miejscowości Sosnowice, Gmina Brzeźnica”.

 

1. Informuję, że wpłynęło 7 ofert , z których została wybrana oferta nr 3 wykonawcy : Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo – Mostowe „DROG-BUD” FRANCISZEK FRYC ul. Zamkowa 3, 34-116 Spytkowice

Za całkowitą cenę ryczałtową: brutto = 379.198,05zł. Słownie brutto: trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt osiem złotych 05/100

Okres gwarancji: 60 miesięcy.

Jest to oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym w niniejszym postępowaniu, Wykonawca spełnia warunki udziału postępowania.

 

2. Punktacja ważnych ofert :

 

Nr oferty

 

Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko, siedziba / adres/

Liczba pkt w kryterium Cena ofertLiczba pkt w kryterium Okres gwarancji
Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

 

1.


P. U. H. „DOMAX”

Arkadiusz Mika

42-283 BORONÓW

ul. Grabińska 8

 

37,29 pkt.

 

40 pkt.

 

77,29 pkt.

 

2.


ZABERD S. A.

ul. Bystrzycka 24

54-215 WROCŁAW

 

40,31 pkt.

 

40 pkt.

 

80,31 pkt.

 

3.


Przedsiębiorstwo Budowlano – Drogowo – Mostowe „DROG-BUD”

FRANCISZEK FRYC

ul. Zamkowa 3

34-116 SPYTKOWICE

60,00 pkt.40 pkt.100,00 pkt.

 

4.


Berger Bau Polska Sp. z o. o.

ul. Szczecińska 11

54-517 WROCŁAW

48,68 pkt.40 pkt.88,68 pkt.

 

5.


STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o. o.

Wysoka, ul. Lipowa 5a

52-200 WROCŁAW

41,97 pkt.40 pkt.81,97 pkt.

 

6.


DROGBUD SOBANIAK Sp. z o. o.

Zawoja 1970

34-222 ZAWOJA

38,23 pkt.40 pkt.78,23 pkt.

 

7.


PRDM Wadowice Sp. z o. o.

Barwałd Dolny 76A

34-124 KLECZA GÓRNA

57,69 pkt.40 pkt.97,69 pkt.

 

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

 

Do wiadomości :

 

1.tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

2. a/a

 

Oryginał Pisma >> pobierz