Ogłoszenie nr 510150067-N-2020 z dnia 11-08-2020 r.

 

Gmina Brzeźnica: Remont drogi gminnej Nr 470038K w km 0+490 do km 2+000 w miejscowości Sosnowice, Gmina Brzeźnica

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 559868-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Brzeźnica, Krajowy numer identyfikacyjny 53781700000000, ul. ul. Krakowska  109, 34-114  Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 033 879 20 92.
Adres strony internetowej (url): www.brzeźnica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont drogi gminnej Nr 470038K w km 0+490 do km 2+000 w miejscowości Sosnowice, gmina Brzeźnica

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.171.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest : „Remont drogi gminnej Nr 470038K w km 0+490 do km 2+000 w miejscowości Sosnowice, gmina Brzeźnica” Opis do zadania : - ścięcie zawyżonych poboczy - obustronnie gr. 15 cm - uzupełnienie ubytków krawędzi jezdni asfaltobetonem gruboziarnistym - obustronnie - oczyszczenie i skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową - ułożenie warstwy przeciw spękaniowej pod nawierzchnie bitumiczne - geosiatka - wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej - wykonanie warstwy ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej - uzupełnienie poboczy klińcem - obustronnie - skropienie poboczy emulsją asfaltową z zasypaniem grysem kamiennym - demontaż barier stalowych z rurek Fi 50 mm na przepuście i montaż nowych - wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu średnioziarnistego - na skrzyżowaniach dróg gminnych - Ustawienie oznakowania pionowego zg. z przedmiarem Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: przedmiar robót – Rozdział IV do SIWZ,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV: 45232452-5, 45233290-8

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 716224.16
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  7
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Budowlano - Drogowo Mostowe "DROG-BUD" Franciszek Fryc
Email wykonawcy: drog Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adres pocztowy: Spytkowice
Kod pocztowy: 34-116
Miejscowość: Spytkowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 379198.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 379198.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 610115.03
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

PDF M

 

Oryginał Pisma >> pobierz