Ogłoszenie nr 510149969-N-2020 z dnia 11-08-2020 r.

 

Gmina Brzeźnica: Wykonanie placu zabaw w miejscowości ChrząstowiceOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 560468-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Brzeźnica, Krajowy numer identyfikacyjny 53781700000000, ul. ul. Krakowska  109, 34-114  Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 033 879 20 92.
Adres strony internetowej (url): www.brzeźnica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie placu zabaw w miejscowości Chrząstowice

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.271.173.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Inwestycja pn.: „Wykonanie placu zabaw w miejscowości Chrząstowice” zlokalizowana na działce o nr ewid.: 202/2 położonej w miejscowości Chrząstowice, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki, województwo małopolskie. Zakres robót obejmuje wykonanie: I. MAŁA ARCHITEKTURA 1. Montaż zestawu zabawowego nr 1 do nr 7 wg załączonego opisu projektowego, z fundamentowaniem urządzeń - 1 kpl 2. Montaż ławki z oparciem dług. 2,0 m (konstrukcja ze stali nierdz., szczeble sosnowe impregnowane, stopy fund. 30x20x80 cm) - 3 kpl 3. Montaż kosza na śmieci z wykonaniem fundamentu - poj. 35 l, kosz z blachy perforowanej, daszek, słupek, malowane proszkowo - 1 kpl 4. Montaż tablicy informacyjnej/regulamin z wykonaniem fundamentu - Regulamin placu zabaw - tablica stalowa 50cmx70cm o zagiętych krawędziach i zaokrąglonych narożnikach, montaż na dwóch słupkach stalowych - 1 szt. II. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA 1. Wykonanie koryta z wywozem gruntu ok. 77 m3 2. Ułożenie geowłókniny separacyjnej Polyfelt TS60 lub równoważnej ok. 216 m2 3. Warstwy odsączające grub. 20 cm z pospółki ok. 192,5 m2 4. Wykonanie podbudowy grub. 15 cm z kruszywa łamanego granul. 0-31,5 mm ok. 192,5 m2 5. Wykonanie podbudowy grub. 5 cm z kruszywa łamanego granul. 0-16 mm ok. 192,5 m2 6. Nawierzchnia elastyczna 2-warstwowa poliuretanowo-gumowa grub. 48 mm, przepuszczalna, górna warstwa z kolorowego granulatu EPDM gub. 13mm, dolna warstwa grub.35 mm ok. 192,5 m2 III. OGRODZENIE PANELOWE PLACU ZABAW 1. Montaż ogrodzenia systemowego panelowego wys.1,15 m z prętów fi:5 mm cynkowane ogniowo i malowane proszkowo ok.56,5 mb 2. Podmurówka prefabrykowana wys. 20 cm - deska betonowa ogrodzenia 239x20 cm typu Ramka, łączniki deski proste, narożne i końcowe ok. 56,5 mb 3. Osadzenie stalowej furtki 1-skrzydłowej rozwieranej paneloweJ 1,0x1,35 m cynkowane ogniowo i malowane proszkowo, zamek z klamkami (panel przetłaczany 3D z pręta fi:5mm, słupki) - 1 kpl IV. NIWELACJA TERENU REKREACYJNEGO 1. Remont odwodnienia terenu rekreacyjnego przez wymianę rur drenarskich z filtrem fi:80mm dług. 280 mb, fi:150mm dług. 120 mb, fi: 150mm bez filtra pełne dług. 55 mb - 1 kpl 2. Wymiana złoża filtracyjnego żwirowego ok. 80 m3 3. Profilowanie terenu gruntem urodzajnym dowiezionym 280 m3, wykonanie nawierzchni trawiastej z pielęgnacją o pow. 800 m2 - 1 kpl 4. Regulacja pionowa studzienki nieużytkowej - 1 szt. Ponadto opis przedmiotu zamówienia określają: a) dokumentacja projektowa do zgłoszenia robót załącznik nr 9 do SIWZ b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 10 do SIWZ c) Przedmiar robót – z zastrzeżeniem, że ma on jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia - załącznik nr 11 do SIWZ Dodatkowe uwagi zamawiającego do realizacji przedmiotu zamówienia: Przy kalkulowaniu oferty należy uwzględnić: a. zorganizowanie zaplecza budowy, b. staranne zabezpieczenie placu budowy, c. utylizację wszelkich zbędnych materiałów, d. obsługę geodezyjną, e. wykonawca po wykonaniu wszystkich robót doprowadzi zarówno teren budowy jak i drogi dojazdowe do stanu pierwotnego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45111291-4

Dodatkowe kody CPV: 43325000-7, 34928200-0

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
06/08/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 192680.63
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Firma Remontowo Budowlana Andrzej Mrowiec
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Brzeźnica
Kod pocztowy: 34-114
Miejscowość: Chrząstowice
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 234930.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 234930.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 271190.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

PDF M

 

Oryginał Pisma >> pobierz