ZP.271.200.2020

 

 

Brzeźnica, dnia 12.08.2020r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kopytówka”, które odbyło się w dniu 12.08.2020r. o godzinie 10:30.

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania wynosi: 254 202,89 zł.

 

W terminie składania ofert w postępowaniu oferty złożyli:

 

Numer oferty

Firma (nazwa) adres Wykonawcy

 

Cena brutto oferty

zł.

 

Termin wykonania zamówienia

Warunki

płatności

Okres gwarancji

Data i godzina złożenia oferty

1.


TORAKOLRajmund ZalewskiKoszczały 988-210 Dobre

257 771,03

zgodnie z wymogamiSIWZ

zgodnie z wymogamiSIWZ

60 miesięcy

11.08.2020

godz. 9.40

2.


ALPA CONSULTINGKrystyna Gawlikul. Michałowicza 1243-300 Bielsko Biała

229 453,24

zgodnie z wymogamiSIWZ

zgodnie z wymogamiSIWZ

60 miesięcy

11.08.2020

godz. 14.45

3.


SPEED Invest Sp. z o. o.ul. Parkowa 1205-200 Wołomin

270 600,00

zgodnie z wymogamiSIWZ

zgodnie z wymogamiSIWZ

60 miesięcy

11.08.2020

godz. 14.45

4.


ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Andrzej PlaszczakKojszówka 10934-231 Juszczyn

326 830,04

zgodnie z wymogamiSIWZ

zgodnie z wymogamiSIWZ

60 miesięcy

12.08.2020

godz. 8.05

5.


Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o. o.ul. Krzywda 12A30-710 Kraków

229 950,23

zgodnie z wymogamiSIWZ

zgodnie z wymogamiSIWZ

60 miesięcy

12.08.2020

godz. 8.25

6.


Firma „FRANCUZ”Francuz BogdanŻębocin 24B32-100 Proszowice

232 552,03

zgodnie z wymogamiSIWZ

zgodnie z wymogamiSIWZ

60 miesięcy

12.08.2020

godz. 9.50

 

Data zamieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zamawiającego: 12.08.2020r.

Uwaga ! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia powyższe dokumenty składa każdy z członków Konsorcjum lub wspólników spółki cywilnej.

 

 

PDF M

 

Oryginał Pisma >> pobierz

 

 


Zamawiający – Gmina Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34 - 114 Brzeźnica, woj. Małopolskie

Postępowanie o udzielnie zamówienia: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kopytówka”

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): ZP.271.200.2020