ZP.271.200.2020

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Wójt Gminy Brzeźnica, ul. Krakowska 109, 34-114 BRZEŹNICA działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zmian.) informuje, że zostało zakończone postępowanie i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kopytówka”.

1. Informuję, że wpłynęło 6 ofert, z których została wybrana oferta nr 2 wykonawcy :

ALPA CONSULTING Krystyna Gawlik, ul. Michałowicza 12, 43-300 Bielsko Biała

Za całkowitą cenę ryczałtową: brutto = 229 453,24

Słownie brutto: dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt trzy złote 24/100

2. Okres gwarancji: 60 miesięcy

3. Termin wykonania zamówienia: do 30.10.2020r.

Jest to oferta z najkorzystniejszym bilansem punktowym w niniejszym postępowaniu, Wykonawca spełnia warunki udziału postępowania.

4. Punktacja pozostałych ważnych ofert :

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy / imię i nazwisko, siedziba / adres/

Liczba pkt w kryterium Cena ofert

Liczba pkt w kryterium Okres gwarancji


Suma punktów uzyskanych przez ofertę we wszystkich kryteriach

 

1.


TORAKOL

Rajmund Zalewski

Koszczały 9

88-210 Dobre

 

53,41 pkt.

 

40 pkt.

 

93,41pkt.

 

2.


ALPA CONSULTING

Krystyna Gawlik

ul. Michałowicza 12

43-300 Bielsko Biała

60,00 pkt.

40 pkt.

100,00 pkt.

 

3.


SPEED Invest Sp. z o. o.

ul. Parkowa 12

05-200 Wołomin

50,88 pkt.

40 pkt.

90,88 pkt.

 

4.


ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Andrzej Plaszczak

Kojszówka 109

34-231 Juszczyn

42,12 pkt.

40 pkt.

82,12 pkt.

 

5.


Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych i Budowlanych HALUX Sp. z o. o.

ul. Krzywda 12A

30-710 Kraków

59,87 pkt.

40 pkt.

99,87 pkt.

 

6.


Firma „FRANCUZ”

Francuz Bogdan

Żębocin 24B

32-100 Proszowice

59,20 pkt.

40 pkt.

99,20 pkt.

 

Dziękujemy Wykonawcom za złożenie ofert w niniejszym postępowaniu.

 

Do wiadomości :

 

1. strona internetowa – www. brzeznica.pl

2. tablica ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

3. a/a

 

Oryginał Pisma >> pobierz