Ogłoszenie nr 510168718-N-2020 z dnia 07-09-2020 r.

 

Gmina Brzeźnica: Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości KopytówkaOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 567449-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Brzeźnica, Krajowy numer identyfikacyjny 53781700000000, ul. ul. Krakowska  109, 34-114  Brzeźnica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 033 8792029 wew. 51 lub 35, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 033 879 20 92.
Adres strony internetowej (url): www.brzeznica.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kopytówka

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

zp.271.200.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Inwestycja pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Kopytówka” zlokalizowana na działce o nr ewid. 29/11 położona w miejscowości Kopytówka, gmina Brzeźnica, powiat wadowicki, województwo małopolskie. Zakres robót obejmuje wykonanie: I. Nawierzchni boiska - 518,88 m2 - roboty przygotowawcze, podbudowa, obrzeża betonowe, nawierzchnia boiska poliuretanowa 2-warstwowa gumowa grub. 13 mm, przepuszczalna, górna warstwa z kolorowego granulatu EPDM, nawierzchnia ułożona na warstwie elastycznej grub. 3,5 cm II. Ogrodzenie boiska – 94,88 m - z siatki o wys. 6 m na słupkach stalowych o rozstawie ok. 4 m, w skład ogrodzenia wchodzi: siatka polipropylenowa 8x8 cm, sznur gr. 5 mm, słupki stalowe z profilu 80x80x4 mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo, brama 2-skrzydłowa , furtka szer. 100 cm wys. 200 cm, poręcz nad bramą i furtką ,stopy betonowe 40x40 cm 7) linka naciągowa ocynk. fi:4 mm w oplocie w 4 rzędach III. Wyposażenie boiska – w tym osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej, koszykówki tenisa, siatkówki, osłony na słupki, siatka do siatkówki, siatka do tenisa, bramki i siatki do piłki ręcznej, montaż trybuny 2-rzędowej ( 26 miejsc moduł schodowy). IV. Remont drenażu boiska – wymiana 168 m drenażu z rur z tworzyw sztucznych, wymiana 4 szt. studzienek drenarskich, 1 sz. studzienki kanalizacyjnej Ponadto szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: a) dokumentacja projektowa do zgłoszenia robót załącznik nr 9 do SIWZ b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr 10 do SIWZ c) Przedmiar robót – z zastrzeżeniem, że ma on jedynie charakter poglądowy i informacyjny oraz należy go traktować w sposób pomocniczy do Dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przy określeniu rzeczywistego zakresu robót składających się na przedmiot zamówienia - załącznik nr 11 do SIWZ.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233200-1

Dodatkowe kody CPV: 34928200-0

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:
 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03/09/2020 

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 206669.02
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  6
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: ALPA CONSULTING Krystyna Gawlik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Michałowicza 12
Kod pocztowy: 43-300
Miejscowość: Bielsko Biała
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 229453.24
Oferta z najniższą ceną/kosztem 229453.24
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 326830.04
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.