STYP SZKOL 2019

 

 

Gminne Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy informuje, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego należy składać w terminie do dnia 15 września 2019 r., a w przypadku

słuchaczy kolegium (nauczycielskiego, języków obcych, pracowników służb społecznych) do dnia 15 października 2019 r.

 

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego przysługuje:

 

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo - wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a  także  gdy  rodzina  jest  niepełna  lub  wystąpiło  zdarzenie  losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto (art. 8 ust. 1 pkt  2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507).


Szczegółowe informacje dotyczące definicji dochodu znajdują się w art. 8 ust. 3 - 13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507).


Ponadto warunkiem przyznania stypendium szkolnego jest zamieszkanie na terenie gminy Brzeźnica.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniowi klasy zerowej;
 • uczniowi, który nie mieszka na terenie gminy Brzeźnica;
 • uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.), a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.).

 

Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

 

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności: wyjazdy do kina, teatru, na wystawy, zielone szkoły, muzea, wycieczki szkolne itp., naukę języków obcych, udział w zajęciach muzycznych, komputerowych, sportowych i innych rozwijających uzdolnienia ucznia;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w szczególności: zakup podręczników, lektur, encyklopedii, słowników i innych książek pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego, zakup przyborów szkolnych, zakup odzieży sportowej, zakup biurka, krzesła do biurka, lampy biurkowej, komputera, akcesoriów do komputera, programów edukacyjnych, drukarki, materiałów eksploatacyjnych do drukarki, okularów korekcyjnych, zakup pomocy niezbędnych do udziału w dodatkowych zajęciach edukacyjnych np.: instrumentu muzycznego, sprzętu sportowego i innych pomocy, strój galowy wymagany przez szkołę, opłaty za Internet;
 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w przypadku uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów, w szczególności: kosztów przejazdu, zakwaterowania;
 • świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w wyżej wymienionych formach nie jest możliwe, a w przypadku słuchaczy kolegiów, nie jest celowe.


Druk wniosku wraz załącznikami dostępny będzie w siedzibie Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, ul. Krakowska 111 oraz na stronie www.brzeźnica.pl.

 

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu netto członków rodziny, uzyskanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z miesiąca sierpnia) tj.:

 

 • zaświadczenie o wysokości dochodu netto z zakładu pracy;
 • zaświadczenie o wysokości renty/emerytury (odcinek renty/emerytury);
 • zaświadczenie o wysokości alimentów (wyrok sądowy mówiący o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika);
 • zaświadczenie o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
 • zaświadczenie lub potwierdzona w Ośrodku Pomocy Społecznej kserokopia decyzji o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek wychowawczy);
 • zaświadczenie lub nakaz płatniczy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych albo oświadczenie o nieposiadaniu hektarów przeliczeniowych;
 • zaświadczenie o otrzymywanych stypendiach socjalnych (rodzaj i wysokość) ze środków publicznych, które wypłacono w innej instytucji lub oświadczenie o nieotrzymywaniu stypendiów socjalnych;
 • dokumenty potwierdzające opłacanie składek w KRUS;
 • inne dokumenty.

 

 

Pliki do pobrania:

 

1.Wniosek o przyznanie stypendium szkolnegopobierz