ZASI SZKOL 2019

 

 

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego przysługuje:

 

  • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
  • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;
  • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

Przez zdarzenie losowe rozumie się w szczególności:

 

  1. pożar lub zalanie mieszkania;
  2. nagłą chorobę w rodzinie ucznia;
  3. śmierć rodzica lub prawnego opiekuna;
  4. nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia;
  5. kradzież w mieszkaniu ucznia;
  6. nagłą, niezawinioną utratę pracy przez rodzica lub opiekuna prawnego;
  7. inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej rodziny.

 

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Ponadto warunkiem przyznania zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie gminy Brzeźnica.


Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.).


We wniosku należy wskazać uzasadnienie oraz pożądaną formę pomocy, dołączyć dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego, a następnie całość złożyć  w Gminnym Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy, ul. Krakowska 111.

 

 

Pliki do pobrania:

 

1.Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnegopobierz