Zaproszenie do złożenia ofert w trybie zapytania ofertowego na „Kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Brzeźnica i jej jednostek organizacyjnych”

 

Treść Zapytania >> pobierz

 

Załącznik nr 1 >> pobierz

Załącznik nr 2 >> pobierz

Załącznik nr 3 >> pobierz

 

 

 

Brzeźnica, dn. 24-05-2023

 

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Inspektor ds. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych na umowę o pracę

 

I. Wymagania niezbędne:


1. Obywatelstwo Polskie lub obywatelstwo krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub
przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. Wykształcenie: preferowane wyższe ,
3. Co najmniej 2 roczny staż pracy w jednostkach administracji samorządowej na podobnym stanowisku.
4. Biegła znajomość komputera (środowisko MS Windows, znajomość programu do obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych Sygnity, EPUAP ).
5. Znajomość ustaw związanych z świadczeniami rodzinnymi i alimentacyjnymi, oraz ustaw z zakresu realizacji zadań zleconych, Kodeks Postępowania Administracyjnego.
6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
7. Niekaralność za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Inspektora
9. W przypadku obywateli krajów Unii Europejskiej lub innych państw, których obywatelom przysługuje na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

II. Wymagania dodatkowe:


1. Ogólna znajomość przepisów określających zadania gminy , w tym w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustaw w ramach zadań zleconych realizowanych w ośrodkach pomocy społecznej.

2. Umiejętność obsługi komputera oraz znajomość branżowych programów komputerowych
3. Umiejętność zastosowania i interpretacji przepisów z zakresu ustaw:
a) o świadczeniach rodzinnych,
b) o Funduszu Alimentacyjnym,
c) o świadczeniach opiekuńczych,
d) o Karcie Dużej Rodziny,
e) „Za Życiem”
f) Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
4. Umiejętność redagowania pism.
5. Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy.
6. Dyspozycyjność.
7. Komunikatywność i gotowość do pracy w bezpośrednim kontakcie z klientem.
8. Odporność na stres.

III. Główne obowiązki:


1. Prowadzenie dokumentacji z zakresu świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń opiekuńczych, świadczeń z ustawy „Za życiem”, ustawy Karta Dużej Rodziny.
2. Prowadzenie postępowań w sprawie zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.
3. Obsługa programów w zakresie świadczeń.
4. Prowadzenie spraw z zakresu koordynacji świadczeń rodzinnych.
5. Przyjmowanie, rejestrowanie i kompletowanie wniosków.
6. Weryfikacja i przeliczanie dochodów osób ubiegających się o świadczenia.
7. Sporządzanie decyzji administracyjnych.
8. Sporządzanie miesięcznych list wypłat świadczeniobiorców.
9. Wydawania zaświadczeń i udzielanie bieżących informacji.
10. Sporządzanie sprawozdań rzeczowo-finansowych i zapotrzebowań na środki finansowe.
11. Obsługa programów komputerowych w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, świadczeń z ustawy „Za Życiem”, Karta dużej Rodziny.
12. Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów regulujących w/w obowiązki.

IV. Cechy osoby:


1. Odpowiedzialność, sumienność, dokładność, rzetelność.
2. Bardzo dobra organizacja pracy, wysokie zaangażowanie w pracę, kreatywność.
3. Umiejętność pracy w grupie i z klientami.

V. Wymagane dokumenty:


Etap I rekrutacji (składanie ofert):
• List motywacyjny.
• Życiorys – CV.
• Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie.
• Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach.
• Kserokopie świadectw pracy.
• Referencje (w przypadku posiadania takich).
• Własnoręcznie podpisanie oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
• Własnoręcznie podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa dokonane umyślnie.
Etap II rekrutacji (zostają dopuszczone kandydatury osób, spełniających wymagania niezbędne):
Test pisemny wiedzy z wymaganego zakresu oraz rozmowa kwalifikacyjna.
Informacja o wynikach naboru zostanie udostępniona w BIP oraz na tablicy ogłoszeń Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

VI. Informacja o warunkach pracy:


1. Wymiar czasu pracy – 1/2 etatu lub pełny etat, w systemie jednozmianowym.
2. Praca w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy.
3. Praca w pomieszczeniu wieloosobowym ze stanowiskiem komputerowym, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności oraz umiejętności zarządzania czasem.
4. Praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, w piętrowym budynku z windą , z podjazdem dla osób niepełnosprawnych.
5. Praca wymaga bezpośredniego lub telefonicznego kontaktu z klientem, komunikacji werbalnej i pisemnej.
6. Wykonywanie obowiązków pod presją czasu, wymagające odporności psychicznej i radzenia sobie ze stresem w bezpośrednim kontakcie z klientem.
7. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, umowa zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 6 miesięcy. W przypadku osób wcześniej zatrudnionych w jednostkach , o których mowa w art.2 ustawy o pracownikach samorządowych umowa zostanie zawarta na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy.
8. Proponowany termin zatrudnienia: 1 lipca 2023 r. bądź inny ustalony z pracodawcą.
Dokumenty należy składać lub przesłać do: 07 czerwca 2023 r. do godz.15:30 na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ul. ks. E. Łudzika 1, 34-114 – z dopiskiem „Nabór na stanowisko ds. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z zakresu zadań zleconych”. W ofercie prosimy o podanie kontaktu telefonicznego w celu powiadomienia o terminie przeprowadzenia II etapu rekrutacji.

Inne informacje:


• Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane,
• Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane,
• Otrzymanych dokumentów nie odsyłamy,
• Nabór może zostać zakończony bez zatrudnienia żadnej/żadnego z kandydatek/kandydatów
• Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnica.
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu
poprzedzającym datę publikacji ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

 

Naszym pracownikom oferujmy


• stabilne zatrudnienie, na podstawie umowy o pracę
• wynagrodzenie miesięczne złożone z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku stażowego w wysokości od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
• dodatkowe wynagrodzenie roczne – tzw. „trzynastka”,
• nagrody roczne,
• nagrody jubileuszowe,
• pakiet świadczeń socjalnych
• możliwość skorzystania z grupowego ubezpieczenia na życie i zdrowie,
• rozwój osobisty i zawodowy
• możliwość udziału w nieodpłatnych szkoleniach

 

 

Kierownik GOPS

w Brzeźnicy

Grzegorz Wojtas

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeźnicy w związku z przystąpieniem do realizacji Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2023„

finansowanego ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego

poszukuje

Asystentów Osobistych Osoby Niepełnosprawnej

 

 

1. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby:

a) posiadające kwalifikacje na następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta lub

b) minimum 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

 

2. W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności, wymagane jest także: zaświadczenie o niekaralności;

informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru oraz pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

 

3. Wymagania dodatkowe:

 • Umiejętność dobrej organizacji czasu pracy.
 • Predyspozycje osobowościowe do pracy z osobami niepełnosprawnymi.
 • Komunikatywność, w tym znajomość alternatywnych sposobów porozumiewania się z osobami niepełnosprawnymi.

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w: wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych, korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury, zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

 

Umowa cywilno-prawna. Usługa realizowana w okresie od dnia zatrudnienia do 31.12.2023 roku.
Świadczenie usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przy czym przez tą samą osobę maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny, poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie wymaganych dokumentów w kopercie opatrzonej dopiskiem „Kandydat na asystenta osoby niepełnosprawnej” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeźnicy ul. Ks. E. Łudzika 1 pok. nr 113.

                                                             

Grzegorz Wojtas

Kierownik GOPS

 

 

 

ZP.271.97.2023

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 roku (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

                          

Urząd Gminy Brzeźnica, przyjmuje oferty cenowe na realizację zadania pn.:

Dostawa materiałów biurowych do budynku Urzędu Gminy Brzeźnica do końca 2023 roku”

 

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Brzeźnica, Urząd Gminy w Brzeźnicy

ul. Krakowska 109,

34-114 Brzeźnica

 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Dostawa materiałów biurowych do Urzędu Gminy Brzeźnica w roku 2023 w dwóch częściach :

- część 1 – materiały biurowe

- część 2 – papier biurowy


zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 , do niniejszego ogłoszenia.

W ofercie cenowej (exel) należy podać wartość zamówienia dla poszczególnych pozycji wymienionych w załączniku nr 1 i 2 wraz z dostawą do miejsca wskazanego przez Zamawiającego tj. Urząd Gminy   Brzeźnica, 34-114 Brzeźnica ul. Krakowska 109 .

Zakres poszczególnych partii zamówienia ustalony będzie każdorazowo zleceniem , w zakresie asortymentowym i cenowym wymienionym w załączniku nr 1 przedłożonym przez Dostawcę.

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć materiały biurowe i eksploatacyjne wyłącznie spełniające wymagane normy jakościowe obowiązujące w tym zakresie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia ilości materiałów   przy zachowaniu wartości ceny z załącznika nr 1, 2 dostawcy.

 

II. Termin realizacji zadania: Dostawa materiałów biurowych będzie realizowana sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w terminie – do dnia 30.12.2023 r.

 

III. Warunki wymagane od wykonawców.

Wykonawca winien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

    

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część 1: Dostawa materiałów biurowych

Część 2: Dostawa papieru biurowego

1. Zamawiający wymaga, aby oferent dołączył do oferty wypełniony i podpisany załącznik nr 1,lub załącznik nr 2 albo dwa załączniki w programie Exel   - w wersji elektronicznej oraz jako skan dokumentu.

2. Cena ogółem podana w ofercie nie może być pomniejszona o ewentualny upust czy współczynnik zmniejszający, należy je uwzględnić w cenie jednostkowej ( załącznik 1).      

Brak wyceny którejkolwiek pozycji w załączniku nr 1 spowoduje odrzucenie oferty.

 

     V. Informacji na temat przedmiotu zamówienia udziela:

Referat Organizacyjny Urzędu Gminy Brzeźnica, Pani Renata Gajos

pod numerem telefonu (033) 879 20 29 wew. 10 .

     VI. Oferty należy składać:

Załączony formularz ofertowy do zaproszenia należy wypełnić i przesłać w wersji elektronicznej opatrzonej podpisem (oraz jako skan dokumentu), na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą albo złożyć na dzienniku podawczym w Urzędzie Gminy Brzeźnica ul. Krakowska 109 do dnia 21.04.2023 r. do godziny 14.00. W przypadku dostarczenia oferty pocztą lub złożenia jej na dzienniku podawczym, załącznik/załączniki w programie Exel należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Oferta otrzymana po wyznaczonym przez zamawiającego terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona wykonawcy bez jej otwarcia. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.

Oferta musi obejmować całość zamówienia części 1 lub 2.

 

VII. Zamawiający udzieli zamówienia:

       Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełniając opisane wyżej wymagania zaoferuje najniższą wartość brutto za całość przedmiotu dostawy określonej w załączniku do ogłoszenia.

Przez przyjęcie oferty do realizacji rozumie się zawarcie umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 

VIII. Po wyborze dostawcy z wybranym oferentem zostanie sporządzona umowa na dostawę materiałów biurowych.

Umowa ta będzie zawierała m.in. zapisy o treści:

 • Realizacja umowy nastąpi w terminie od dnia podpisania umowy do 30.12.2023 r.
 • dostawa materiałów biurowych nastąpić ma bezpośrednio do Urzędu Gminy w Brzeźnicy na koszt Dostawcy w uzgodnieniu z Zamawiającym, którego reprezentować będzie Pani Renata Gajos.
 • każdorazowa dostawa poprzedzona zostanie zamówieniem zgłoszonym Dostawcy telefonicznie i e-mailem lub faxem.
 • po zgłoszeniu zamówienia przez Zamawiającego w w/w sposób dostawa musi być zrealizowana w terminie 2 dni roboczych.
 • Zamawiający zbada towar w terminie 2 dni roboczych od dnia jego dostarczenia
 • w przypadku wad lub braków ilościowych Zamawiającemu przysługuje reklamacja natomiast Dostawca w terminie 5 dni od jej otrzymania ma obowiązek wyrównać braki i wyeliminować wady.
 • po otrzymaniu i zweryfikowaniu dostarczonego towaru Zamawiający dokona zapłaty przelewem na konto Dostawcy w ciągu 30 dni od dostarczenia faktury VAT do Urzędu Gminy w Brzeźnicy.
 • podane w ofercie przez Dostawcę, a przyjęte przez Zamawiającego w specyfikacji do umowy ceny towarów nie ulegną zmianie, chyba że nastąpi zmiana stawki podatku VAT.
 • ilości materiałów biurowych wskazana powyżej jest ilością szacunkową, może być zwiększyć lub zmniejszona do 20%

 

IX. Informacja o wyborze wykonawcy: zostaną zamieszczona na stronie internetowej Gminy Brzeźnica www.brzeznica.pl .

X. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia prowadzonego postępowania na każdym jego etapie.

 

XI. Informacje ogólne

 1. Wybrany Wykonawca zostanie zawiadomiony telefonicznie o terminie i miejscu podpisania umowy.
 2. Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.
 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia zapytania ofertowego bez dokonania wyboru oferty i bez podania przyczyny. W przypadku takiego rozstrzygnięcia, zostają o tym zawiadomieni wszyscy, którzy złożyli ofertę.
 5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

XI. Ochrona danych osobowych – RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Brzeźnica jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta z siedzibą przy ul. Krakowskiej 109, 34-114 Brzeźnica, tel. (33) 879 20 29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można uzyskać pod adresem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie, pisząc na adres siedziby Administratora

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku/żądania na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Następnie Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów.

4.Pani/Pana dane będą przekazywane tylko podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem i przetwarzających dane osobowe na jego polecenie.

5.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

7.W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych spowoduje niemożność realizacji wniosku/żądania.

9.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

 

 

Załączniki:

 

1. Formularz cenowy. >> pobierz

2. Formularz exel. 1. >> pobierz

3. Formularz exel. 2. >> pobierz