WÓJT GMINY BRZEŹNICA

UL. KRAKOWSKA 109

34-114 BRZEŹNICA

 

Ogłoszenie nr:   K.210.1.2021

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko pracy

Dyrektor Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy – Umowa o zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy Dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Brzeźnicy


Procedurę naboru zakończono
– żaden kandydat nie zakwalifikował się formalnie.

 

Brzeźnica, dnia: 2021-02-19

 

 

DK LogoProgram Operacyjny „Rybactwo i Morze”

Nabór 1/2021 - Modernizacja lub innowacyjność w podmiotach sektora rybackiego

http://dolinakarpia.org/artykul/678/ogloszenie-naboru-wnioskow-12021

 

 

 

Nabór 2/2021 - Poprawa potencjału sprzedażowego podmiotów rybackich

http://dolinakarpia.org/artykul/679/ogloszenie-naboru-wnioskow-22021

 

Nabór 3/2021 - Różnicowanie działalności gospodarczej na obszarach rybackich

http://dolinakarpia.org/artykul/680/ogloszenie-naboru-wnioskow-32021

 

Nabór 4/2021 - Ochrona akwenów i infrastruktury wodnej Doliny Karpia przed negatywnymi skutkami zjawisk atmosferycznych oraz działalności zwierząt i ludzi

http://dolinakarpia.org/artykul/681/ogloszenie-naboru-wnioskow-42021

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Nabór 5/2021 - Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (podejmowanie działalności gospodarczej)

http://dolinakarpia.org/artykul/682/ogloszenie-naboru-wnioskow-52021

 

Nabór 6/2021 – Wsparcie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich (rozwijanie działalności gospodarczej)

http://dolinakarpia.org/artykul/683/ogloszenie-naboru-wnioskow-62021

 

Nabór 7/2021 - Poprawa potencjału w zakresie przetwórstwa lub dystrybucji lokalnych produktów

http://dolinakarpia.org/artykul/684/ogloszenie-naboru-wnioskow-72021

 

 

Oczyszczalnie 2013 M

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica informuje, że wzorem lat ubiegłych przyjmowane będą wnioski o udzielenie z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica.

 

 

Wnioski można składać od 04.01.2021 r.w siedzibie Urzędzie Gminy Brzeźnica, przy ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, parter Biuro Obsługi Klienta.

Dotacja przyznawana jest w kolejności składania wniosków, do czasu wyczerpania środków zabezpieczonych w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok.

 

Ogólne zasady udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków:

 

1. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, która może być udzielana osobom fizycznym na terenie Gminy Brzeźnica, na której budowa zbiorczych systemów kanalizacji, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

2. Kwota dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wynosić będzie do 4.000 zł brutto za zakup lub zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków, jednak nie więcej niż kwota poniesionych i udokumentowanych kosztów poniesionych po dniu podpisania umowy.

3. O dotację można ubiegać się tylko jeden raz dla danej nieruchomości.

4. Weryfikacji wniosków dokonywać będzie Komisja powołana przez Wójta Gminy Brzeźnica, w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku.

5. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, wysokości przyznanej dotacji lub też o odmowie udzielenia dotacji Wnioskodawca zostanie powiadomiony pisemnie.

6. Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą zawarcia umowy o dotacje pomiędzy Wnioskodawcą a Gminą Brzeźnica.

 

Wniosek o udzielenie z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie - pobierz

 

 

Do wniosku o przyznanie dotacji należy dołączyć:

 

1) oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, - pobierz

2) oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości, - pobierz

3) kopię pozwolenia na budowę obejmujące budowę budynku mieszkalnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków, wydane przez Starostę Wadowickiego, opatrzone klauzulą, że decyzja stała się ostateczna,

4) kopię zgłoszenia zamiaru przystąpienia do wykonania robót budowlanych dot. budowy przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzone datą wpływu do Starosty Wadowickiego

5) kopię zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu Starosty Wadowickiego od zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków,

6) kopię pozwolenia wodno - prawnego wydanego przez Starostę Wadowickiego, jeżeli budowa oczyszczalni wymaga jego uzyskania dla oczyszczalni, opatrzone klauzulą, że decyzja stała się ostateczna,

7) kopię mapy z naniesioną lokalizacją oczyszczalni, stanowiącą integralną część dokumentów wskazanych w punkcie 3 lub 4,

8) opis lub kopię dokumentacji technicznej producenta przydomowej oczyszczalni ścieków,

9) kopię aprobaty technicznej na urządzenia oczyszczalni lub certyfikatu zgodności z normami obowiązującymi w przepisach prawa;

10 ) Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych - pobierz

Dokumenty, o których mowa pkt. 3,4,5 i 6 osoba/osoby składające wniosek składają w formie kopii, które potwierdzają za zgodność z oryginałem.

Po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków, Wnioskodawca w terminie określonym w umowie, zawiadamia pisemnie Urząd Gminy Brzeźnica o zakończeniu jej budowy.


Zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków - pobierz

 

 

Do zawiadomienia dołącza się następujące dokumenty:

 

1) kopię faktur wystawionych na Wnioskodawcę(oryginały do wglądu), potwierdzające poniesione wydatki na zakup lub zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków,

2) potwierdzenie zapłaty faktur ( kopia przelewu bankowego lub kopia potwierdzenia zapłaty gotówką),

3) powykonawczą inwentaryzację geodezyjną przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Dofinansowaniu nie podlegają:

 

1. Koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa.

2. Koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków.

3. Koszty robocizny wykonane we własnym zakresie przez Wnioskodawcę.

4. Koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączyłączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni.

5. Koszty zakupu gruntów.

6. Koszty obsługi kredytów i innych zobowiązań finansowych.

7. Koszty budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, poniesione przed dniem podpisania umowy w sprawie udzielenia dotacji.

 

Szczegółowe zasady udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica określa Regulaminie stanowiący załącznik do uchwały Nr XXXII/330/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2018 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018r., poz. 1508):


Uchwała Nr XXXII/330/2018 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzeźnica

 

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel.: (33) 879 20 29 wew. 24 lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Brzeźnica.