FE RP MAL EU EFS

 

ZARZĄDZENIE NR OS.0050.32.2019
Wójta Gminy Brzeźnica
  z dnia 18 kwietnia 2019 roku

 

w sprawie:  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2019 - 2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach realizowanego projektu pn. „Mali giganci” - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Brzeźnicy wraz z 5 filiami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 - 2020

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 4 ust.1 pkt. 1, art.5 ust. 4, art. 11 i 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688).

 

 Wójt Gminy Brzeźnica

zarządza, co następuje:

 

§1

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2022 zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w ramach realizowanego projektu pn. „Mali giganci” - Utworzenie i prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego w Brzeźnicy wraz z 5 filiami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.
  2. Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację.
  3. Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2.

  1. Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zostanie powołana Komisja Konkursowa w celu opiniowania złożonych ofert.
  2. Członkowie komisji przed pierwszym posiedzeniem zostaną zapoznani z wykazem złożonych ofert, złożą oświadczenie dotyczące powiązań z podmiotem składającym ofertę według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania: 

 

1. Regulamin, Karta Oceny, Załączniki nr 1 i 2pobierz

 

 


Projekt pn. "Mali giganci"  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Typ projektu: C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.