PLANProjekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeźnica dla miejscowości Bęczyn, Kopytówka, Paszkówka i Sosnowice oraz dla Marcyporęby były wyłożone do wglądu publicznego w terminie od dnia 17 września 2020 roku do dnia 15 października 2020 roku.

 

 

 

 

W dniu 15 października 2020 roku miała się odbyć dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami, która z przyczyn niezależnych od gminy została odwołana. W okresie od dnia 17 września 2020 roku do dnia 29 października 2020 roku można było składać uwagi dotyczące przedmiotowych projektów.


Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym złożone, w powyższym terminie uwagi zostaną rozpatrzone do dnia 19 listopada 2020 roku. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia tych uwag zostanie po tym dniu podane do informacji publicznej na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeźnica.

W związku z faktem, że zaplanowana na dzień 15 października 2020 roku dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planu rozwiązaniami nie doszła do skutku. Projekty planów będą powtórnie wyłożone do wglądu publicznego w okresie późniejszym, o czy powiadomimy odrębnym ogłoszeniem. Podczas powtórnego wyłożenia będzie możliwość składania uwag do projektów planów.


Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeźnica dla miejscowości Tłuczań i Wyźrał jest obecnie wyłożony do wglądu publicznego w terminie od dnia 8 października 2020 roku do dnia 5 listopada 2020 roku. W dniu 5 listopada 2020 roku miała się odbyć dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami jednak z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną została odwołana. W okresie od dnia 8 października 2020 roku do dnia 19 listopada 2020 roku można składać uwagi dotyczące projektu.

Zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym złożone, w terminie podanym powyżej, uwagi do przedmiotowego projektu planu zostaną rozpatrzone do dnia 10 grudnia 2020 roku. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia tych uwag zostanie po tym dniu podane do informacji publicznej na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzeźnica.

W związku z faktem, że zaplanowana na dzień 5 listopada 2020 roku dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami nie dojdzie do skutku przedmiotowy projekt planu będzie powtórnie wyłożony do wglądu publicznego w okresie późniejszym, o czy powiadomimy odrębnym ogłoszeniem. Podczas powtórnego wyłożenia będzie możliwość składania uwag do projektu planu.


Wyłożenie do wglądu publicznego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeźnica dla miejscowości Brzezinka, Brzeźnica, Chrząstowice, Kossowa, Łączany i Nowe Dwory planowano w okresie na przełomie listopada i grudnia 2020 roku. W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju i związanymi z tym obostrzeniami jego wyłożenie do wglądu publicznego będzie miało miejsce w terminie późniejszym o czym powiadomimy odrębnym ogłoszeniem.

Z uwagi na aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, która w bardzo istotny sposób zakłóciła przeprowadzanie procedur planistycznych wymienionych wyżej planów miejscowych oraz mając na uwadze nieprzewidywalność dalszej sytuacji związanej z pandemią COVID-19, nie można w chwili obecnej określić terminów, w których te procedury zostaną wznowione.


Jak tylko przepisy prawne w zakresie sytuacji epidemiologicznej na to pozwolą realizacja wymienionych wyżej procedur planistycznych zostanie wznowiona, a terminy wyłożeń do wglądu publicznego, terminy dyskusji publicznych oraz terminy składania uwag do projektów planów zostaną podane do publicznej wiadomości, zgodnie z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ Bogusław Antos