SPRAWY PROWADZI :

Inspektor Wiesława Sałaciak tel : 33 879 20 29 wewnętrzny - 22 - Piętro nr 3 pokój 14

 

 

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych

 

 

Podstawa prawna

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wydaje się w oparciu o przepisy:
Ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2023 poz. 2151),

Uchwały Nr IX/59/2011 Rady Gminy Brzeźnica z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

 

 

Wymagane dokumenty

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży wydaje się na podstawie złożonego wniosku.

 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

1. dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

2. pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

3. zaświadczenie właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia   25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017,   poz. 149 z późn. zm).

 

Miejsce i sposób załatwienia sprawy

Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych załatwia Referat Finansowy, pok. nr 33, tel. 879-20-29

Wynikiem załatwienia sprawy jest wydanie decyzji dotyczącej prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych.

Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Opłaty

Opłata za korzystanie z zezwolenia, obliczana zgodnie z obowiązującą ustawą. Opłata wnoszona jest na rachunek Gminy Brzeźnica w każdym kolejnym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia lub utraty ważności zezwolenia opłatę uiszcza się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia, z tym że pierwsza opłata wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

 

 

Tryb odwoławczy

Przedsiębiorcy przysługuje:

  1. możliwość złożenia zażalenia na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzeźnicy. Zażalenie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10 za pośrednictwem Wójta Gminy Brzeźnica

2. możliwość złożenia odwołania od decyzji Wójta Gminy Brzeźnica do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10 za pośrednictwem Wójta Gminy Brzeźnica

 

 

Termin odwołania

1. Zażalenie w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

2. Odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Uwagi i informacje dodatkowe

Zezwolenia na sprzedaż napojów zawierających pow.4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży - wydaje się w granicach liczby punktów, ustalonej uchwałą Rady Gminy Brzeźnica. Rada Gminy ustaliła następujące limity:

— 40 punktów – przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,

— 16 punktów – przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży.