CM 1 MZapadła decyzja, ruszyły prace: powstał projekt budowlany, jest pozwolenie na budowę. Wizualizacja nowej placówki medycznej została przedstawiona przez Bogusława Antosa Wójta Gminy Brzeźnica na sesji Rady Gminy Brzeźnica w dniu 27 czerwca 2017r. Zaprezentowany projekt zrobił wrażenie, bo odpowiada na wnioski mieszkańców i jest nowatorski. Łączone są z nim duże oczekiwania społeczne.

 

 

CHONIKW połowie grudnia zakończono przebudowę odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1787K Przytkowice – Jaśkowice w miejscowości Paszkówka po prawej stronie na odcinku od cmentarza do skrzyżowania z droga gminną nr K470030”.

 

 

Oczyszczalnie 2017W ramach własnych środków budżetowych gminy przeznaczonych na ten cel w 2017 r. w wysokości 200 000,00 zł dofinansowano mieszkańcom do budowy 50 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji osobom fizycznym na terenie gminy Brzeźnica, na której budowa zbiorczych systemów kanalizacji, bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona.

FOTO GR OSP M3 stycznia bieżącego roku przed Remizą w Brzezince strażacy wraz z mieszkańcami wsi oficjalnie odebrali nowy samochód.

Dzięki wsparciu finansowym Gminy Brzeźnica, strażacy ochotnicy z Brzezinki należący do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego wzbogacili się o samochód bojowy.

 

 

MOST ROW R mW maju 2017 r Gminny Zakład Usługowy w Brzeźnicy wykonał generalny remont mostu na rowie „R” w miejscowości Łączany. Całkowity koszt zadania wyniósł 32 000,00 zł . Remont umożliwił mieszkańcom swobodny przejazd ulicą Stolarską, która od czasu podpalenia mostu przez nieznanego sprawcę została pozbawiona drożności.

ODWODNIENIE

 

Wartość zadania: 24 000,00 zł

Termin realizacji: 6 – 10 październik 2017r.

OSWIETLENIE 1 MWykonano nowe odcinki oświetlenia ulicznego:

 

Rozbudowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego w miejscowości Bachorowice –  przysiółek Podgórze

Wartość zadania - 13 282,93

 

 

 

 

PARKING 1 MJesienna aura pogodowa w tym roku sprzyja inwestycjom drogowym. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych z Wadowic 22 listopada zakończyło remont parkingu przy drodze gminnej K4700067 w miejscowości Chrząstowice oraz remont istniejącej nawierzchni parkingowej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Paszkówce.

 

 

DROGAW 2017 roku gmina nieodpłatnie stała się właścicielem 7 działek w pasach dróg publicznych oraz wewnętrznych miejscowości Bęczyn, Sosnowice, Chrząstowice, Paszkówka.

Grunty te nabyto na podstawie decyzji Wojewody Małopolskiego oraz na podstawie umów darowizn jak również Postanowienia Sądu Rejonowego w Wadowicach.

 

 

GAZZ końcem 2017 roku w ramach własnych środków budżetowych 56 949,00 zł w całym obiekcie została wymieniona instalacja oraz grzejniki.

W poprzednich latach docieplone ściany i dach, wymienione okna, kocioł gazowy, a teraz centralne ogrzewanie realnie przyczynia się do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza.

OC MP MStare wyeksploatowane kotły gazowe wraz z instalacją wymagały remontu.

Inwestycja dotyczyła kompleksowej modernizacji systemu grzewczego oraz wymianę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Marcyporębie.

 

 

GAZOcieplenie budynku, a przez to zmniejszenie strat ciepła oraz likwidacja tych strat na rurociągach to podstawowe przedsięwzięcia zmierzające do zmniejszenia kosztów eksploatacji instalacji grzewczych.

 

 

GAZWymiana koła gazowego wraz z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku komunalnym pawilonu Sportowego w miejscowości Kossowa

 

Wartość zadania: 8 300,00 zł

Termin realizacji: 9 – 30 marzec 2017

ODWO LACZAN MWartość zadania: 12.500,00 zł

Termin realizacji: 4 – 20 październik 2017r.

ULICE MW dniu 31 maja 2017 roku na XXVI Sesja Rady Gminy Brzeźnica VII kadencji podjęto uchwały Rady Gminy Brzeźnica w sprawie wprowadzenia nazwy ulicom w miejscowościach Bęczyn i Paszkówka. 

Wójt Gminy sukcesywnie podejmuje działania zmierzające do nadania nazw ulicom we wszystkich miejscowościach Gminy Brzeźnica.

 

 

azbest 2Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Mieszkańców Gmina Brzeźnica corocznie realizuje program usuwania azbestu z budynków prywatnych.

Pomaga mieszkańcom pokryć koszty pakowania, załadunku, transportu i utylizacji materiałów zawierających tę niebezpieczną substancję.

 

 

 

 

W budżecie 2017 r. wydatkowano na ten cel 27 765,29 zł, realizując w 100% wnioski, które wpłynęły w tej sprawie do Urzędu Gminy. Usunięto w ten sposób 95, 57 ton tego niebezpiecznego dla zdrowia środka.