INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W URZĘDZIE GMINY BRZEŹNICA

 

 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) informujemy, iż:

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Brzeźnica jest Gmina Brzeźnica reprezentowana przez Wójta, z siedzibą władz przy ul. Krakowskiej 109, 34-114 Brzeźnica.

tel. (33) 879 20 29

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

adres WWW: www.brzeźnica.pl

 

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Szlęk.

 

III. CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych Gminie Brzeźnica określonymi przepisami prawa, w szczególności na podstawie
art. 6 – 10d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA WYNIKAJĄCA Z RODO:

 

 1. Realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnienie przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa.

 2. Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora.

 3. Wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.

 4. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

 

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

 

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

 

 

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.

 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

 

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

 

Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

 

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,

 2. sprostowania swoich danych osobowych,

 3. usunięcia swoich danych osobowych,

 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

 5. przenoszenia swoich danych osobowych, a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

 

VII. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY.

 

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody.

 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

 

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

 

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym,umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

 

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.