PLANStosownie do art. 17, pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741) oraz stosownie do art. 39, ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ...

 

 

 

 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247) a także stosownie do Uchwały Rady Gminy Brzeźnica Nr XXI/200/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego miejscowości Tłuczań i Wyźrał w gminie Brzeźnica, zawiadamiam o powtórnym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tłuczań, Wyźrał wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Przedmiotem planu jest obszar obejmujący miejscowości Tłuczań i Wyźrał w ich granicach administracyjnych.


Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest ocena oddziaływań na środowisko w wyniku realizacji planu.

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tłuczań, Wyźrał wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione będą w dniach od 20 maja 2021 r. do 18 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, w godzinach od 10.00 do 13.00. Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępnione będą również na stronie internetowej gminy Brzeźnica (www.brzeznica.pl) oraz w BIP Urzędu Gminy Brzeźnica.


Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Tłuczań, Wyźrał rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy Brzeźnica, o godz. 11.00.


Zgodnie z art. 18, ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 29 i art. 39, ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnieść uwagi do projektu planu i prognozy oddziaływania na środowisko.

 

Uwagi należy wnosić na piśmie do Wójta Gminy Brzeźnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, a także oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2021 r.

 

Uwagi do planu mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie papierowej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

 

Organem właściwym w sprawie rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brzeźnica.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) (zwanego dalej RODO), informujemy:

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brzeźnica z siedzibą: ul. Krakowska 109, 34-114 Brzeźnica, tel.: +48 33 879 20 29, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3) Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

4) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.

5) Dane będą przetwarzane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrane, a następnie jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

6) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, w zakresie w jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed cofnięciem zgody.

7) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich profilowaniu. Dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych.

8) W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, w pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować ograniczeniem form komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie.

9) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Wójt Gminy Brzeźnica

Bogusław Antos