Wójt Gminy Brzeźnica, działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację dotyczącą terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych w sezonie 2021/2022.

 

 

 

 

Właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu, w terminie nie krótszym niż 3 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia polowania zbiorowego, może  zgłosić sprzeciw wraz z uzasadnieniem do Wójta Gminy Brzeźnica.

Sprzeciw może dotyczyć polowania organizowanego w terminie wskazanym w harmonogramie. W sprzeciwie właściciel, posiadacz lub zarządca gruntu powinien wskazać nieruchomość przez podanie dokładnego adresu, a w przypadku gdyby adresu nie było – numeru działki ewidencyjnej i obrębu.

 

Harmonogram polowań – obwód łowiecki nr 122

 

 

Z up. Wójta

/-/ Barbara Klęczar

Sekretarz Gminy Brzeźnica