CGCelem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

 

 

 

 

Do kogo skierowany jest program?


W programie „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym” mogą wziąć również udział mieszkańcy gminy Brzeźnica. Dofinansowanie w ramach konkursu grantowego ma zostać przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, akcesoriów oraz usług zapewniających dostęp do Internetu, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PGR.

Program skierowany jest do dzieci uczących się oraz uczniów szkół średnich, którzy osiągnęli pełnoletność i którzy zamieszkują na terenach, w których funkcjonowały PGR-y.

Co zrobić, aby wziąć udział w programie?Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

a) dziecko zamieszkuje miejscowość, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej (PGR)

b) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej,

c) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

 

  1. sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,
  2. ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,
  3. usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

 

Gdzie i do kiedy należy złożyć wymagane dokumenty?

 

Kompletne wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Brzeźnica w terminie do 4 listopada 2021 r. do godz. 13:00.

 

Informacje dodatkowe:

 

– informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,

– program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,

– dokumenty należy składać kompletne łącznie z zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz nieobligatoryjnym poświadczeniem potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR.

 

Czy zakupiony sprzęt będzie własnością dzieci/uczniów pełnoletnich?


Zakupione komputery zostaną przekazane na własność na podstawie umowy, jednak w okresie 2 lat projekt będzie monitorowany na następujących warunkach:

- laptop zostanie przeznaczony do nauki ucznia w szkole,

- rodzic wyrazi zgodę na odpowiedzialność materialną za utratę laptopa bądź jego uszkodzenie nie objęte gwarancją,

- rodzic zobowiąże się w okresie 2 lat do okazania laptopa do oględzin stanu technicznego pracownikowi Urzędu Gminy Brzeźnica.

 

Pliki do pobrania :

 

1. Wniosekpobierz
2. Oświadczenie 1pobierz
3. Zgodapobierz
4. Oświadczenie Rodzicapobierz
5. Zgoda Opiekunapobierz

 

 

 

 

 

 

Jednocześnie informujemy, iż zakup sprzętu komputerowego odbędzie się wyłącznie po zakwalifikowaniu się gminy Brzeźnica do uczestnictwa w programie.