TABLICA OGLSzanowni Mieszkańcy, w dniu 10 grudnia 2021r. Rada Gminy Brzeźnica podjęła Uchwałę Nr XXXVI/320/2021 na mocy której od dnia 1 stycznia 2022 roku ustalono nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

 

 

 

Miesięczna wysokość opłatyza gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych liczona jest według liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość razy stawka opłaty.

 

Od 1 stycznia 2022r. będzie ona wynosić dla nieruchomości zamieszkałych:

 

  • 26 zł ( kompostownik )

  • 29 zł ( brak kompostownika )

  • 58 zł jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny (oddaje tylko odpady zmieszane).

Wzrost stawek opłat jest wynikiem przeprowadzonego postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowania odpadów komunalnych.


Osoby, które do tej pory oddawały bioodpady, a teraz zdecydują się na ich kompostowanie zobowiązane są do złożenia nowej deklaracji.
Deklaracje należy składaćw terminie od 3 stycznia 2022r. do 21 stycznia 2022r. W trakcie roku, również istnieje możliwość zmiany deklaracji.


Zmiana wysokościstawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona przez radę gminy na rok 2022 r. nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji przez właścicieli nieruchomości, jeżeli nie zajdą żadne inne zmiany mające wpływ na wyliczenie wysokości opłaty.

Wójt Gminy Brzeźnica

/-/ Bogusław Antos