0

Gmina Brzeźnica w ramach projektu pn. "Bezpieczna Małopolska – Etap II", otrzymała lekki samochód ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, który przekazano jednostce OSP Marcyporęba.  

 

 

 

Umowa pomiędzy liderem projektu Województwem Małopolskim, a Gminą Brzeźnica została podpisana 25 stycznia 2023 roku. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i zakłada zakup 47 lekkich samochodów dla jednostek OSP z terenu Województwa Małopolskiego.

Samorząd Gminy Brzeźnica na realizację zadania zabezpieczył środki w wysokości 13 760,00 PLN.
Dla jednostki OSP Marcyporęba odbiór nowego samochodu RENAULT MASTER zaplanowano na 28 października 2023 roku. Jednostka OSP wpisana jest do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego i do tej pory dysponowała samochodem pożarniczym Star 244, który służył od 1988 roku. Druhowie z Marcyporęby bardzo często są wzywani nie tylko do zagrożeń spowodowanych klęskami żywiołowymi (pożarami, podtopieniami). Uczestniczą również w akcjach zabezpieczania miejsca katastrof technicznych, wypadków komunikacyjnych, awarii - jako jedni z pierwszych na miejscu wypadku udzielają pierwszej pomocy osobom poszkodowanym.

Skuteczne i szybkie reagowanie jednostki OSP na rzecz bezpieczeństwa oraz poprawa warunków służb ratujących życie jest jednym z priorytetowych działań Samorządu, który przystępując do projektu Bezpieczna Małopolska wzmacnia potencjał techniczny jednostek OSP z terenu Gminy Brzeźnica - podkreślił Wójt Gminy Brzeźnica Bogusław Antos, który razem z Przewodniczącą Rady Gminy Brzeźnica Jadwigą Kozioł symbolicznie przekazali klucze do nowego samochodu Prezesowi Zarządu OSP Marcyporęba.

------------

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu V Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych.
Całkowita wartość Projektu: 13 128 416,00 PLN
Kwota dofinansowania (85% EFRR): 11 159 153,60 PLN
Kwota dofinansowania z Budżetu Państwa (10%): 1 312 841,60 PLN
Lata realizacji 2022-2023.

 

 

 

001001 003
005 003

belka fundusze europejskie