OGLOSZENIESzanowni mieszkańcy w miesiącu listopad Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Brzezinka ul. Promowa 57 będzie czynny 08.11.2023 r. oraz 22.11.2023 r. (druga i czwarta środa miesiąca od godz. 11 00- 17 00.

 

 

 

 

 

 

W pozostałych miesiącach PSZOK będzie czynny w każdą pierwszą i trzecią środę miesiąca od godz. 11 00- 17 00.

 

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów w każdej ilości:

 

 1. papier i tektura oraz opakowania z papieru i tektury;

 2. szkło i opakowania ze szkła;

 3. tworzywa sztuczne i opakowania z tworzyw sztucznych;

 4. metale i opakowania z metali;

 5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

 6. bioodpady;

 7. przeterminowane leki;

 8. odpady higieniczne tj. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

 9. chemikalia (chemikalia powstające w gospodarstwach domowych i opakowania po chemikaliach (m.in.farby, lakiery, rozpuszczalniki, opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach, zużyte oleje odpadowe, opakowania po nawozach sztucznych, kwasy, alkalia), lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć;

 10. zużyte baterie i akumulatory;

 11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

 12. odpady wielkogabarytowe;

 13. odpady tekstyliów i odzież.

 

W PSZOK - u przyjmowane są limitowane ilości wytworzonych na terenie nieruchomości następujących rodzajów odpadów komunalnych.

 

 1. Zużyte opony w ilości nie przekraczającej 8 szt. Opon pochodzących z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3, tony na nieruchomość zamieszkała na rok.

 2. Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie przekraczającej 300 kg na nieruchomość zamieszkałą na rok, wytworzone we własnym zakresie w gospodarstwie domowym, na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracyji

 

Przyjęcie odpadów do PSZOK odbędzie się po weryfikacji osoby oddającej odpady w zakresie potwierdzenia, że jest mieszkańcem gminy Brzeźnica lub działa z jego upoważnienia co osoba oddająca odpady winna udokumentować we własnym zakresie po okazaniu dokumentu, „ Informacji/ Zawiadomieniu o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w danym roku lub potwierdzenia dokonywania opłat za dany kwartał.

 

Osoba działająca z upoważnienia powinna dostarczyć pisemne upoważnienie od właściciela nieruchomości w imieniu którego działa.