WFOS MW dniu 17 września 2018 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie została podpisana umowa o dofinansowanie zadania pn. „Wymiana kotłów węglowych na nowe ekologiczne źródła ciepła w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Brzeźnica” ...

 

 

 

 

w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie województwa małopolskiego” edycja 2018.

Całkowite koszty kwalifikowane zadania wyniosą 530.000,00 zł. Środki budżetu gminy Brzeźnica to 265 000,00 zł i tej samej wartości dofinansowanie pozyskano ze środków Wojewódzkiego Funduszu w Krakowie.


W ramach inwestycji wymienione zostaną nieekologiczne węglowe źródła ciepła na nowoczesne kotły węglowe, spełniające wymogi Programu PONE oraz kotły gazowe kondensacyjne. W wyniku tych działań zostanie osiągnięty efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji równoważnej w ilości 22.313,56 kg/rok.

 

Umowa została podpisana przez Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Krakowie, Pana Witolda Kozłowskiego oraz Zastępcę Prezesa – Panią Annę Biederman-Zaręba.

W imieniu Gminy umowę podpisał Wójt – Bogusław Antos przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Anny Kawskiej.

 

 

 

900x135